SBF215_unite02 - BAKENT NVERSTES SALIK BLMLER FAKLTES SBF...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SBF 215 BİYOİSTATİSTİK VE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Ders Sorumlusu Araş. Gör. Yavuz Eren Ataman DERS 2 Araştırma Teknikleri
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Araştırma temelde bir arama, öğrenme, bilinmeyeni bilinir yapma sürecidir. Bu sürecin hem zihinsel (yöntem), hem de fiziksel (eylemsel yürütme) yönü vardır. Araştırma, problemlere güvenilir çözümler aramak amacıyla, planlı ve sistemli olarak, verilerin toplanması, çözümlenmesi (analizi), yorumlanarak değerlendirilmesi ve rapor edilmesi süreci olarak da tanımlanabilir. Araştırmaların Temel Nitelikleri 1. Araştırma kaynaklarda bulunmayan yeni bilgiler toplar. Bilinmeyenler bir durumun, konunun aydınlatılmasından kuram geliştirmeye kadar çıkabilir. 2. Problem çözmeye yönelik bir süreçtir. 3. Bir uzmanlık işidir. Yöntem ve tekniklerini bilmek gerekir. 4. Araştırma sonucunda eleştirilen karşısında, dayanıklı bir sonuca varma amaçlanır. 5. Sayılarla ifade edilebilen bilgiler toplamı sonuçların sayılarla ifadesine çalışılır. 6. Kişisel konular veya beğenilenleri değil, gerçekleri belirtir. 7. Araştırma yorumsuz olmaz. Toplanan veriler yorumlanmadan probleme çözüm gelmez. Yorum subjektiftir, ama bilime ters düşmemelidir. 8. Araştırma tekrarlanabilir özellikte olmalıdır. Sağlık Bilimlerinde Verilerin Toplanması Bilimsel yöntemlere göre elde edilmiş ve kayıt altına alınmış sayısal değerlere VERİ adı verilir. Bir değerin veri olabilmesi için birimin incelenmesi, araştırma sonucu saptanmış ve kayıt edilerek belgelenmiş ve bir ölçü birimine sahip olması gerekir. Bu nedenle her sayı veri değildir. Veriler aşağıdaki bir dizi amacı gerçekleştirmek için toplanır : 1. Sağlık alanındaki gereksinimlerin saptanması 2. Bir bölge ve ülkenin sağlık düzeyinin belirlenmesi 3. Sağlık planlamasında önceliklerin saptanması 4. Yeni tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi ve gerçekliğinin belirlenmesi 5. Sağlık standartlarının geliştirilmesi 2
Background image of page 2
6. Sağlığa yararlı biyolojik maddelerin bulunması, üretilmesi ve hayvan ve insanlar üzerinde denenmesi 7. Yeni ve daha yararlı ilaçların geliştirilmesi 8. İlaçların değerlendirilmesi 9. Biyolojik ve tıbbi denemelerin sonuçlarının değerlendirilmesi. Toplanan verilerin aşağıdaki üç koşulu gerçekleştirmesi gerekir : a- En az maliyetle elde edilmesi b- Doğruluk derecesinin yüksek olması c- Çabuk elde edilmesi Veri Toplama Yöntemleri Sağlık alanında veriler iki farklı yaklaşımla toplanmaktadır; 1. Sistematik Veri Toplama : Bir sağlık olayında birimlerin çeşitli özelliklerine ilişkin bilgilerin ortaya çıktığı yer ve zamanda belgelenmesi ve kayıt altına alınmasıdır.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 14

SBF215_unite02 - BAKENT NVERSTES SALIK BLMLER FAKLTES SBF...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online