SBF215_unite05 - Ek 1 BAKENT NVERSTES SALIK BLMLER FAKLTES SBF 215 BYOSTATSTK VE ARATIRMA TEKNKLER Prof.Dr Zehra Muluk Ara Gr Yavuz Eren Ataman NTE

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ek 1 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SBF 215 BİYOİSTATİSTİK VE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Prof.Dr. Zehra Muluk Araş. Gör. Yavuz Eren Ataman ÜNİTE 5 5. Grafik Yapım Yöntemleri 5.1. Histogram (Sıklık Histogramı) 5.2. Nitel Verilerde Grafikler 5.2.1. Kutu Grafikleri (Bar Charts) 5.2.2. Pareto Grafiği 5 .2.3. Pasta (Dilim) Grafiği (Pie Chart) 5 .3. Zamana Bağlı Çizgi Grafikleri
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
5. Grafik Yapım Yöntemleri Sıklık dağılımları geniş veri setlerinin özetlenmesinde veya analiz edilmesinde yardımcı olsalar da, sadece rakamlardan oluşmaları ve her sınıfın bir satır olması nedeniyle, görsel açıdan bir grafik gibi bilgilendirici değillerdir. İncelenen verinin yapısına göre kullanılan çeşitli grafikler vardır. Bu konuda grafik türleri, oluşturulmaları ve özellikleri incelenecektir. Verilerin şekille özetlenmesine grafik denir. Koordinat düzleminde çoğunlukla x ekseni sınıf değerlerine, y ekseni ise sıklıklara ayrılır. Bir grafiğin en iyi sunulabilmesi için, a) Her grafiğin kısa ve açık bir adı olmalı, b) Verilerin kaynağı sol alt köşeye yazılmalı, c) Kullanılan ölçek belirtilmeli, d) Dipnot var ise sağ alt köşeye yazılmalı, e) Grafikler sıfırdan başlamıyor ise belirtilmelidir. Günümüzde SPSS, SAS, Minitab, vb. istatistik paket programları ve MS Excel, Quatro Pro gibi paket programlar yardımıyla incelenen veri setlerinin grafiklerini elde etmek oldukça kolaylaşmıştır. 5.1. Histogram (Sıklık Histogramı) Sürekli verilerde kullanılan, yatay ekseni sınıfları, dikey ekseni ise sıklıkları gösteren ve yüksekliği sınıfların sıklıklarına eşit olan dikdörtgenlerden oluşan grafiktir. Histogram (sıklık histogramı) sayesinde, bir sıklık dağılımı görsel olarak daha cazip bir biçime dönüştürülebilir. 2
Background image of page 2
Örnek Bir peyzaj şirketinin 100 eve ait bahçe bakım servis süreleri dakika olarak aşağıda verilmiştir (Business Statistics, Pearson Education). Verilere ait histogramı elde etmek için öncelikle verilerin sıklık dağılımı oluşturulmalıdır. Sınıf sayısı = 1 + 3.3 log 10 (100) = 7.644 = 8 Sınıf genişliği = (34 – 8) / 8 = 28 / 8 = 3.5 = 4 Sıklık Dağılımı Sınıf Sıklık Göreli Sıklık 6 – 9 2 0,02 10 – 13 8 0,08 14 – 17 22 0,22 18 – 21 27 0,27 22 – 25 28 0,28 26 – 29 7 0,07 30 – 33 5 0,05 34 – 37 1 0,01 Toplam 100 1,00 Histogramın oluşturulmasında elde ettiğimiz sıklık dağılımının sınıf değerleri yer alır. Veriler sürekli olduğu için histogramın duvarları arasında boşluk bulunmamalıdır. Bu amaçla sınıf ara değerleri yatay eksende işaretlenerek sınıfların sınırları belirlenir. Dikdörtgenleri oluşturmak için sınıf sıklıkları düşey eksende işaretlenir. Bizim problemimizde yatay eksende 5,5 ; 9,5 ; 13,5 ; 17,5 ; . .... ; 33,5 ; 37,5 yer alır. 5,5 ile 9,5 değerlerinin belirlediği dikdörtgenin yüksekliği ya 1. sınıfın sıklığı ‘2’ ya da 1. sınıfın göreli sıklığı ‘0,02’dir.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/15/2012 for the course BIOINFO, B SHES1202 taught by Professor Idonotknow during the Spring '11 term at University of Malaya.

Page1 / 16

SBF215_unite05 - Ek 1 BAKENT NVERSTES SALIK BLMLER FAKLTES SBF 215 BYOSTATSTK VE ARATIRMA TEKNKLER Prof.Dr Zehra Muluk Ara Gr Yavuz Eren Ataman NTE

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online