SBF215_unite08 - BAKENT NVERSTES SALIK BLMLER FAKLTES SBF...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SBF 215 BİYOİSTATİSTİK VE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Ders Sorumlusu Araş. Gör. Yavuz Eren Ataman
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
ÖRNEKLEM VE ÖRNEKLEM DAĞILIMLARI Örneklem: Kitleden (Popülasyondan) çekilen ve çekildiği popülasyonu temsil ettiği düşünülen küçük bir grubun oluşturduğu topluluktur. İyi bir örneklem seçimi önemlidir. Amacımız, örneklem bilgisine dayanarak popülasyona ilişkin çıkarsamalar (tahminler) yapmaktır. Örnekleme ÖRNEKLEM (n) KİTLE (N) Örneklem sonuçlarından Kitle Tahmini ( X ya da P) Örneklemden yapılan tahminin doğruluğu; 1. Kitelenin homojenliğine 2. Örneklem sayısına bağlıdır. ÖRNEKLEM ÇERÇEVESİ Örneklem çerçevesi örnekleme alınacak birimlerin (bireylerin) tanımlanmasıdır. Bu tanımlamada; 1. Kimlerin örnekleme alınacağı 2. Araştırmanın nerede (hangi köyde, kurumda, bölgede) yapılacağı açık bir biçimde belirtilmelidir. 2 12 15 19 24 25 35 12 16 19 25 27 23 38 35 36 42 45 19 12 15 17 41 14 12 19 41 25 42 15
Background image of page 2
ÖRNEKLEM DAĞILIMLARI Bir rastlantı değişkenin alındığı kitlenin tümünü gözlemek mümkün olmadığı için, bu değişkenin olasılık dağılımının herhangi bir parametresinin gerçek değeri hiçbir zaman belirlenemez. Ancak parametrenin tahmini değeri olan bir İSTATİSTİK hesaplanabilir. Eğer aynı kitleden çekilen örneklemler alınıp ve bunlardan herhangi bir kitle parametresine karşılık gelen tahmini değer hesaplanırsa, bu değerlerin çok az farklı olduğu görülür. KİTLE PARAMETRESİ ÖRNEKLEM DEĞERİ (İSTATİSTİK) Ortalama ( μ ) Ortalama ( X ) Varyans ( σ 2 ) Varyans (S 2 ) Standart Sapma ( σ ) Standart Sapma (S) Oran (P) Oran (p) İstatistiğin aynı kitleden alınmış aynı büyüklükte çeşitli örneklemlerden bulunan değerlerinin olasılık dağılımına ÖRNEKLEM DAĞILIMI denir. Örneğin
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/15/2012 for the course BIOINFO, B SHES1202 taught by Professor Idonotknow during the Spring '11 term at University of Malaya.

Page1 / 8

SBF215_unite08 - BAKENT NVERSTES SALIK BLMLER FAKLTES SBF...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online