SBF215_unite08 - BAKENT NVERSTES SALIK BLMLER FAKLTES SBF...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SBF 215 BİYOİSTATİSTİK VE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Ders Sorumlusu Araş. Gör. Yavuz Eren Ataman
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
ÖRNEKLEM VE ÖRNEKLEM DAĞILIMLARI Örneklem: Kitleden (Popülasyondan) çekilen ve çekildiği popülasyonu temsil ettiği düşünülen küçük bir grubun oluşturduğu topluluktur. İyi bir örneklem seçimi önemlidir. Amacımız, örneklem bilgisine dayanarak popülasyona ilişkin çıkarsamalar (tahminler) yapmaktır. Örnekleme ÖRNEKLEM (n) KİTLE (N) Örneklem sonuçlarından Kitle Tahmini ( X ya da P) Örneklemden yapılan tahminin doğruluğu; 1. Kitelenin homojenliğine 2. Örneklem sayısına bağlıdır. ÖRNEKLEM ÇERÇEVESİ Örneklem çerçevesi örnekleme alınacak birimlerin (bireylerin) tanımlanmasıdır. Bu tanımlamada; 1. Kimlerin örnekleme alınacağı 2. Araştırmanın nerede (hangi köyde, kurumda, bölgede) yapılacağı açık bir biçimde belirtilmelidir. 2 12 15 19 24 25 35 12 16 19 25 27 23 38 35 36 42 45 19 12 15 17 41 14 12 19 41 25 42 15
Image of page 2
ÖRNEKLEM DAĞILIMLARI Bir rastlantı değişkenin alındığı kitlenin tümünü gözlemek mümkün olmadığı için, bu değişkenin olasılık dağılımının herhangi bir parametresinin gerçek değeri hiçbir zaman belirlenemez. Ancak parametrenin tahmini değeri olan bir İSTATİSTİK hesaplanabilir. Eğer aynı kitleden çekilen örneklemler alınıp ve bunlardan herhangi bir kitle parametresine karşılık gelen tahmini değer hesaplanırsa, bu değerlerin çok az farklı olduğu görülür. KİTLE PARAMETRESİ ÖRNEKLEM DEĞERİ (İSTATİSTİK) Ortalama ( μ ) Ortalama ( X ) Varyans ( σ 2 ) Varyans (S 2 ) Standart Sapma ( σ ) Standart Sapma (S) Oran (P) Oran (p) İstatistiğin aynı kitleden alınmış aynı büyüklükte çeşitli örneklemlerden bulunan değerlerinin olasılık dağılımına ÖRNEKLEM DAĞILIMI denir.
Image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern