{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

SBF215_unite09 - BAKENT NVERSTES SALIK BLMLER FAKLTES SBF...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SBF 215 BİYOİSTATİSTİK VE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Ders Sorumlusu Araş. Gör. Yavuz Eren Ataman
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
1. İSTENİLEN ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN BELİRLENMESİ Önceki bilgilerimizden, güven aralığı genişliğinin güven düzeyine, kitle varyansına ve örneklem büyüklüğüne bağlı olduğunu biliyoruz. Bu genişlik, güven düzeyi ve varyans büyüdükçe artar, örneklem büyüklüğü arttıkça daralır. Amacımız tutarlı tahmin yapmak, bu nedenle aralık genişliğinin belli bir değer üzerine çıkmasını istemeyiz. Örneklem genişliği aralık genişliğine bağlı olarak n ) p 1 ( p Z 2 - α eşitliğinden bulunabilir. Bu eşitlik ile bulunacak bilgiye, kabul edilebilir hata ,e, diyeceğiz ve n ) p 1 ( p Z e 2 - = α olarak verilecektir. e, araştırıcı tarafından seçilecektir. Buradan n ) p 1 ( p Z e 2 2 2 - = α olup, 2 2 2 e ) p 1 ( p Z n - = α olur. p değeri ya önceki bilgilerden ya da pilot çalışması ile belirlenir. Bu konuda hiç bilgi yok ise, p=0.50 almak daha büyük n vereceği için uygundur. Örnek: Sağlık taramasının yapıldığı çalışmada güven düzeyi 0.95, kabul edilebilir hata 0.01 olarak alınırsa, denek sayısı ne olmalıdır? p ile ilgili hiçbir bilgi olmadığını kabul edip, p=0.50 alalım. Güven düzeyi, %95 iken Z α /2 =1.96 olur. 2 2 2 e ) p 1 ( p Z n - = α 9604 0001 . 0 9604 . 0 01 . 0 ) 50 . 0 1 ( 50 . 0 96 . 1 n 2 2 = = - = dür. Eğer önceki bilgilerden p=0.35 ve e= ± 0.04 ise, 546 04 . 0 ) 35 . 0 1 ( 35 . 0 96 . 1 n 2 2 = - = olacaktır. 2
Background image of page 2
2. HİPOTEZ TESTLERİ İstatistik biliminin amacı, ulaşılamayan kitle bilgilerine ulaşmak, kitleyi tanımaktır. Kitleyi tanıma ile ilgili bilgiler şu ana kadar nokta tahmini yapmak, aralık tahmini yapmak şeklinde verilmiştir. Bazı durumlarda, kitle hakkında bir ön bilgimizin doğru olup olmadığını da sınamak isteyebiliriz. Örneğin, 1) Yeni vergi yasasının orta ve küçük işletmelerde ve büyük işletmelerde kabul edilme oranı ve bu iki grup arasında farkın olup olmayacağını, 2) Yeni bir pazarlama stratejisinin önce uygulanandan daha başarılı olup olmadığını, 3) Bir parça üretimde hatalı oranın, beklenen bir değeri geçip geçmediğini, 4) Paket halinde sunulan deterjanların belirlenen 3 kg’lık ağırlığı sağlayıp sağlamadığını bilmek isteyebiliriz. Bu örneklerde ortak yön vardır. Bilgiler örneklemden elde edilmiştir. Ancak bu sonuçlar kitle içinde geçerli olacak mıdır? Konuyu daha genel incelemek için, kitleye ait bir θ parametresi ile ilgilendiğimizi düşünelim. Eğer kitle için bilgimiz θ ise ve bunun tersi olan bilginin varlığı kanıtlanmamış ise, θ ’nın geçerli olduğunu varsayalım. Bu görüş, ortaya atılan hipotezdir. Yukarıda verilen örneklerde, yeni vergi yasasının küçük ve orta ölçekli sanayiciler ile büyük sanayiciler tarafından aynı oranda kabul edildiği gibi, paket halinde sunulan deterjanların ağırlığının 3 kg olduğu gibi. Bu hipotezler ilgili kitleden çekilen örneklemlerde sınanır. Hipotezimiz ya doğrudur ya da kabul edilmez. Eğer kabul edilmezse bu görüşün tersi doğrudur. İstatistikte önerilen ilk görüş, yani hipotez sıfır hipotezi, karşı
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 21

SBF215_unite09 - BAKENT NVERSTES SALIK BLMLER FAKLTES SBF...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online