SBF215_unite09 - BAKENT NVERSTES SALIK BLMLER FAKLTES SBF...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: BAKENT NVERSTES SALIK BLMLER FAKLTES SBF 215 BYOSTATSTK VE ARATIRMA TEKNKLER Ders Sorumlusu Ara. Gr. Yavuz Eren Ataman 1. STENLEN RNEKLEM BYKLNN BELRLENMES nceki bilgilerimizden, gven aral geniliinin gven dzeyine, kitle varyansna ve rneklem byklne bal olduunu biliyoruz. Bu genilik, gven dzeyi ve varyans bydke artar, rneklem bykl arttka daralr. Amacmz tutarl tahmin yapmak, bu nedenle aralk geniliinin belli bir deer zerine kmasn istemeyiz. rneklem genilii aralk geniliine bal olarak n ) p 1 ( p Z 2- eitliinden bulunabilir. Bu eitlik ile bulunacak bilgiye, kabul edilebilir hata ,e, diyeceiz ve n ) p 1 ( p Z e 2- = olarak verilecektir. e, aratrc tarafndan seilecektir. Buradan n ) p 1 ( p Z e 2 2 2- = olup, 2 2 2 e ) p 1 ( p Z n- = olur. p deeri ya nceki bilgilerden ya da pilot almas ile belirlenir. Bu konuda hi bilgi yok ise, p=0.50 almak daha byk n verecei iin uygundur. rnek: Salk taramasnn yapld almada gven dzeyi 0.95, kabul edilebilir hata 0.01 olarak alnrsa, denek says ne olmaldr? p ile ilgili hibir bilgi olmadn kabul edip, p=0.50 alalm. Gven dzeyi, %95 iken Z /2 =1.96 olur. 2 2 2 e ) p 1 ( p Z n- = 9604 0001 . 9604 . 01 . ) 50 . 1 ( 50 . 96 . 1 n 2 2 = =- = dr. Eer nceki bilgilerden p=0.35 ve e= 0.04 ise, 546 04 . ) 35 . 1 ( 35 . 96 . 1 n 2 2 =- = olacaktr. 2 2. HPOTEZ TESTLER statistik biliminin amac, ulalamayan kitle bilgilerine ulamak, kitleyi tanmaktr. Kitleyi tanma ile ilgili bilgiler u ana kadar nokta tahmini yapmak, aralk tahmini yapmak eklinde verilmitir. Baz durumlarda, kitle hakknda bir n bilgimizin doru olup olmadn da snamak isteyebiliriz. rnein, 1) Yeni vergi yasasnn orta ve kk iletmelerde ve byk iletmelerde kabul edilme oran ve bu iki grup arasnda farkn olup olmayacan, 2) Yeni bir pazarlama stratejisinin nce uygulanandan daha baarl olup olmadn, 3) Bir para retimde hatal orann, beklenen bir deeri geip gemediini, 4) Paket halinde sunulan deterjanlarn belirlenen 3 kglk arl salayp salamadn bilmek isteyebiliriz. Bu rneklerde ortak yn vardr. Bilgiler rneklemden elde edilmitir. Ancak bu sonular kitle iinde geerli olacak mdr? Konuyu daha genel incelemek iin, kitleye ait bir parametresi ile ilgilendiimizi dnelim. Eer kitle iin bilgimiz ise ve bunun tersi olan bilginin varl kantlanmam ise, nn geerli olduunu varsayalm. Bu gr, ortaya atlan hipotezdir. Yukarda verilen rneklerde, yeni vergi yasasnn kk ve orta lekli sanayiciler ile byk sanayiciler tarafndan ayn oranda kabul edildii gibi, paket halinde sunulan deterjanlarn arlnn 3 kg olduu gibi. Bu hipotezler ilgili kitleden ekilen halinde sunulan deterjanlarn arlnn 3 kg olduu gibi....
View Full Document

This note was uploaded on 01/15/2012 for the course BIOINFO, B SHES1202 taught by Professor Idonotknow during the Spring '11 term at University of Malaya.

Page1 / 21

SBF215_unite09 - BAKENT NVERSTES SALIK BLMLER FAKLTES SBF...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online