SPSS testleri - SPSSdestatistikselAnalizler Hazrlayan:...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
SPSS’de İstatistiksel Analizler Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akdağ Malatya, 2008
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
İÇİNDEKİLER Sayfa 1. t TESTİ………………………………………………………………………. 2 a. One-Sample t Testi.…………………………………………………. . 2 b. Independent-Sample t Testi…………………………………………. . 3 c. Pairled-Sample t Testi………………………………………………. . 5 2. ANOVA (F Testi)…………………………………………………………… 7 a. One-Way ANOVA………………………………………………. .…. 7 b. Two-Way ANOVA…………………………………………………. . 11 c. One-Way ANOVA for Repeated Measures…………. ..……………. . 13 3. KOVARYANS ANALİZİ (ANCOVA)……………………………………. . 17 4. GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI……………………………………………. . 21 2
Background image of page 2
t TESTİ - İki aritmetik ortalama arasındaki farkın anlamlılığını test etmede kullanılır. - İki ölçüm birbirinden farklı mıdır? a. Bir grubun bir niteliğe ait ölçümlerinin ortalaması önceden bilinen bir değerden farklı mıdır? (One-Sample t testi) b. İki ayrı grubun aynı niteliğe ait ölçümlerinin ortalamaları farklı mıdır? (Independent- sample t testi) c. Bir grubun iki ayrı niteliğe ait ölçümlerinin ortalamaları farklı mıdır? (Pairled-sample t testi) - Bağımlı değişken eşit aralıklı veya eşit oranlı olmalıdır. One-Sample t Testi İşlem yolu: Analyze / Compare means / One-Sample T testi… Test Variable(s): kutusuna puanlar aktarılır. Test Value: kutusuna önceden bilinen değer (önceden bilinen genel kabul görmüş ortalama değer. Örneğin: 8) yazılır. Independent-Sample t Testi İşlem yolu: Analyze / Compare means / Independent-Sample T testi… 3
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Test Variable(s): kutusuna puanlar aktarılır. Grouping Variable: kutusuna ortalamaları karşılaştırılacak grup değişkeni aktarılır. Define Groups: kutusuna bunların adları yazılır (Group 1: Kız (1), Group 2: Erkek (2) gibi). 4
Background image of page 4
SPSS Tabloları: Group Statistics 11 17,7273 2,86674 ,86435 10 14,1000 3,57305 1,12990 grup kýz erkek puan N Mean Std. Deviation Std. Error Mean Independent Samples Test ,605 ,446 2,578 19 ,018 3,62727 1,40721 ,68194 6,57260 2,550 17,288 ,021 3,62727 1,42259 ,62966 6,62489 Equal variances assumed Equal variances not assumed puan F Sig. Levene's Test for Equality of Variances t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error Difference Lower Upper 95% Confidence Interval of the Difference t-test for Equality of Means SPSS tablo yorumu nasıl yapılır?
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/15/2012 for the course BIOINFO, B SHES1202 taught by Professor Idonotknow during the Spring '11 term at University of Malaya.

Page1 / 26

SPSS testleri - SPSSdestatistikselAnalizler Hazrlayan:...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online