varyans_anova - VARYANS ANALİZİ(Analysis of Variance...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: VARYANS ANALİZİ (Analysis of Variance- ANOVA) Etkisi incelenecek faktör sayısının ikiden fazla olması durumunda hipotez testleri varyans analizi metodu kullanılarak, F dağılışına göre yapılır. Örneğin gözleme ya da deneye dayanan bir çalışmada üç ya da daha fazla ortalamanın eşitliğini varyans analizi ile test edebiliriz. ÖRNEK: Printer ve fax makinalari üreten National Computer Products Inc.’ın Atlanta, Dallas ve Seattle olmak üzere üç ayrı şehirde fabrikaları bulunmaktadır. Bu fabrikalardaki “toplam kalite yönetimi”nin ne derecede benimsendiğini ölçmek için her fabrikadan seçilen 6 kişiye bir sınava yapılıyor. Sınav sonuçları aşağıdaki tablodaki gibidir. Gözlem no: Atlanta Dallas Seattle 1 85 71 59 2 75 75 64 3 82 73 62 4 76 74 69 5 71 69 75 6 85 82 67 Örnek ortalaması 79 74 66 Örnek varyansı 34 20 32 Örnek st. sapması 5.83 4.47 5.66 μ i = Fabrika i’nin tüm çalışanlarının toplam kalite bilgi seviyelerinin ortalaması, i=1,2,3 (Atlanta, Dallas, Seattle) Ho: μ 1 = μ 2 = μ 3 = μ Ha: Toplam kalite bilgi seviyesi ortalamaları eşit değil! (en az iki fabrikada bilgi seviyesi birbirine eşit değil) Aslında Ha hipotezi ile anlatılmak istenen şudur: Bir fabrikadaki toplam kalite bilgi seviyesi, o fabrikanın yerine göre farklılık gösterir. Yalnız dikkat edilirse, bu değişimin yönü belirtilmemiştir. Bu durumda görüyoruz ki, Bağımsız değişken Bağımlı değişken Fabrika Yeri Toplam kalite bilgi seviyesi Genel Varsayımlar: Yukarıdaki tipte hipotezlerinin testinde varyans analizi tekniği kullanılabilmesi için aşağıdaki varsayımların kabul edilmesi gerekmektedir. 1. Her popülasyonda bağımlı değişken normal dağılım gösterir. Örneğin, Atlanta fabrikasının tüm çalışanların toplam kalite bilgi seviyesi dağılımı, ortalaması μ 1 ve standart sapması σ 1 olan normal bir dağılıştır. 2. Bağımlı değişkenin varyansı her topluluk için aşağı yukarı aynıdır. Örneğin, Atlanta, Dallas ve Seattle fabrikalarında toplam kalite bilgisi dağılımlarının ortalamaları birbirinden farklı olabilir, ancak bunların varyansları birbirinden çok farklı değildir, yani σ 1 2 = σ 2 2 = σ 3 2 kabul edilir. 3. Örnek verileri birbirinden tamamen bağımsızdır. Örneğin Atlanta fabrikasında çalışan 6 kişinin toplam kalite bilgi düzeyleri birbirinden bağımsızdır....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

varyans_anova - VARYANS ANALİZİ(Analysis of Variance...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online