varyans_anova - VARYANS ANALZ (Analysis of Variance- ANOVA)...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: VARYANS ANALZ (Analysis of Variance- ANOVA) Etkisi incelenecek faktr saysnn ikiden fazla olmas durumunda hipotez testleri varyans analizi metodu kullanlarak, F dalna gre yaplr. rnein gzleme ya da deneye dayanan bir almada ya da daha fazla ortalamann eitliini varyans analizi ile test edebiliriz. RNEK: Printer ve fax makinalari reten National Computer Products Inc.n Atlanta, Dallas ve Seattle olmak zere ayr ehirde fabrikalar bulunmaktadr. Bu fabrikalardaki toplam kalite ynetiminin ne derecede benimsendiini lmek iin her fabrikadan seilen 6 kiiye bir snava yaplyor. Snav sonular aadaki tablodaki gibidir. Gzlem no: Atlanta Dallas Seattle 1 85 71 59 2 75 75 64 3 82 73 62 4 76 74 69 5 71 69 75 6 85 82 67 rnek ortalamas 79 74 66 rnek varyans 34 20 32 rnek st. sapmas 5.83 4.47 5.66 i = Fabrika inin tm alanlarnn toplam kalite bilgi seviyelerinin ortalamas, i=1,2,3 (Atlanta, Dallas, Seattle) Ho: 1 = 2 = 3 = Ha: Toplam kalite bilgi seviyesi ortalamalar eit deil! (en az iki fabrikada bilgi seviyesi birbirine eit deil) Aslnda Ha hipotezi ile anlatlmak istenen udur: Bir fabrikadaki toplam kalite bilgi seviyesi, o fabrikann yerine gre farkllk gsterir. Yalnz dikkat edilirse, bu deiimin yn belirtilmemitir. Bu durumda gryoruz ki, Bamsz deiken Baml deiken Fabrika Yeri Toplam kalite bilgi seviyesi Genel Varsaymlar: Yukardaki tipte hipotezlerinin testinde varyans analizi teknii kullanlabilmesi iin aadaki varsaymlarn kabul edilmesi gerekmektedir. 1. Her poplasyonda baml deiken normal dalm gsterir. rnein, Atlanta fabrikasnn tm alanlarn toplam kalite bilgi seviyesi dalm, ortalamas 1 ve standart sapmas 1 olan normal bir daltr. 2. Baml deikenin varyans her topluluk iin aa yukar ayndr. rnein, Atlanta, Dallas ve Seattle fabrikalarnda toplam kalite bilgisi dalmlarnn ortalamalar birbirinden farkl olabilir, ancak bunlarn varyanslar birbirinden ok farkl deildir, yani 1 2 = 2 2 = 3 2 kabul edilir. 3. rnek verileri birbirinden tamamen bamszdr. rnein Atlanta fabrikasnda alan 6 kiinin toplam kalite bilgi dzeyleri birbirinden bamszdr....
View Full Document

Page1 / 7

varyans_anova - VARYANS ANALZ (Analysis of Variance- ANOVA)...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online