reading - Hy Lp chp nhn lin minh d khng c Papandreou Lnh o...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Hy L p ch p nh n liªn minh dï kh«ng cã Papandreou L·nh ®¹o cña Hy L¹p trong nhi u cu c đàm phán kh ng ho ng t i Athens đã ch p nh n thành l p chính ph th ng nh t qu c gia m i, văn phòng đ i di n cho bi t. ế Có l i tuyên b r ng Th t ng Hy L p b bao vây đã đ ng ý rút lui ố ằ ủ ướ và ng i k nhi m c a ông y s đ c ch n ra trong cu c đàm ườ ế ẽ ượ phán vào th 2. B tr ng b tài chính tuyên b : s liên minh là đ lãnh đ o đ t ộ ưở ố ự n c đ n cu c tuy n c đ c t ch c vào ngày 19/2. ướ ế ử ượ ổ Vi c công b sau1 tu n h n lo n v cu c kh ng ho ng n c a Hy ợ ủ L p. Ng i lãnh đ o m i tên là ườ Mr Papoulias s m i c¸c bªn tham dù chÝnh phñ míi, theo th«ng b¸o cña v¨n phßng ®¹i diÖn. KÕ ho¹ch nµy dù kiÕn cuéc bÇu cö khi chÝnh phñ phª duyÖt gãi cøu trî EU. Cuéc ®µm ph¸n gi÷a «ng Papandreou vµ l·nh ®¹o ®èi lËp Antonis
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

reading - Hy Lp chp nhn lin minh d khng c Papandreou Lnh o...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online