Serj02 - ÓÛ a Öd ×aÒÒ fÓ ÖÑ a Ø iÓÒh eÓ Öe Ø...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ÓÛ a Öd ×aÒÒ fÓ ÖÑ a Ø iÓÒh eÓ Öe Ø ie ØÖ ifÓ Ö A ÒÓÒÝÑ iØÝ A Òd Öe ieÖ jaÒ ØÓÚaÒdG eÓ ÖgeD aÒ eÞ i× Ò iÚeÖ× iØÝÓ fC aÑ b Ö idgeC ÓÑ ÔÙ ØeÖabÓ Öa ØÓ ÖÝ iÐÐiaÑG a Øe×B Ù iÐd iÒghÓÑ ×ÓÒA Ú eÒÙ e C aÑ b Ö idgeCBFDÒ iØed iÒgdÓÑ AÒdÖeieÖjaÒØÓÚÐaÑaÙkGeÓÖgeDaÒeÞi×ÐaÑaÙk A b ×ØÖaØ Ò Øh i×ÔaÔ eÖÛ e ÐÓÓk ÐÓ ×e ÐÝa ØØh eÔÓÔÙ Ða ÖÑ eØÖ iÓ faÒÓÒÝ Ñ iØÝ Øh e aÒÓÒ ÝÑ iØÝ×e Ø aÒdÔÓ iÒ ØÓÙ ØaÒÙÑ b eÖÓ fÔ ÖÓb ÐeÑ ×a ××Ó ia Øed Û iØh iØeØh eÒÔ ÖÓÔÓ ×eaÒa ÐØeÖÒa Ø iÚ e iÒ fÓ ÖÑ a Ø iÓÒ Øh eÓ ÖeØ iÑ ea ×Ù Öe Ó faÒÓÒÝÑ iØÝÛ h ih Øak e× iÒ ØÓaÓÙÒ ØØh eÔ ÖÓbab iÐiØ ie×Ó fÙ ×eÖ××eÒd iÒg aÒd Öee iÚ iÒgØh eÑ e××age×aÒd ×hÓÛ hÓÛ ØÓa ÐÙ Ða Øe iØfÓ ÖaÑ e××age iÒa×ØaÒda ÖdÑ iÜba ×edaÒÓÒÝÑ iØÝ ×Ý ×ØeÑ ea Ð×ÓÙ ×eÓÙ ÖÑ eØÖ iØÓ ÓÑ Ôa ÖeaÔÓÓ ÐÑ iÜ ØÓa ØÖad iØ iÓÒa ÐØh Öe×hÓ ÐdÑ iÜÛ h ihÛ a × iÑ ÔÓ ×× ib Ðe Ù × iÒgaÒÓÒÝÑ iØÝ ×eØ×ea Ð×Ó ×hÓÛ hÓÛ Øh eÑ aÜ iÑ ÙÑ ÖÓÙ Øe ÐeÒg Øh Öe ×ØÖ iØ iÓÒÛ h ih eÜ i×Ø× iÒ ×ÓÑ e¬ e Ðd edaÒÓÒÝÑ iØÝ ×Ý ×ØeÑ ×aÒ Ðead ØÓ Øh e a ØØak eÖÔ eÖ fÓ ÖÑ iÒgÑ Ó ÖeÔÓÛ eÖ fÙ ÐØÖaÆ aÒa ÐÝ × i×F iÒa ÐÐÝÛ ed i×Ù ×× ÓÔ eÒÔ ÖÓb ÐeÑ ×aÒd fÙ ØÙ ÖeÛ Ó ÖkÓÒaÒÓÒÝÑ iØÝÑ ea ×Ù ÖeÑ eÒ Ø× Ò ØÖÓdÙ Ø iÓÒ eÑ a iÒ iÒgaÒÓÒÝÑ ÓÙ ×ha ×b eeÒaÒÙÒ ×Ó ÐÚ edÔ ÖÓb ÐeÑ eÚ eÖ× iÒeC aÔ Øa iÒeÑ Ó Y e Ø iÒ ×ÓÑ e× iØÙa Ø iÓÒ ×Û eÛ ÓÙ Ðd Ðik eØÓÔ ÖÓÚ id egÙa ÖaÒ Øee×Ó faÔ eÖ×ÓÒ ÖeÑ a iÒ iÒg aÒÓÒÝÑ ÓÙ ×ÓÛ eÚ eÖØh eÑ eaÒ iÒgÓ fØh i×bÓ ØhÓÒ Øh e iÒ ØeÖÒ e ØaÒd iÒ Öea Ð Ðife i××ÓÑ eÛ ha Øe ÐÙ × iÚ eÒ eaÒÒ eÚ eÖÖeÑ a iÒ ØÖÙ ÐÝaÒÓÒÝÑ ÓÙ ×bÙ ØÖe Ða Ø iÚ e aÒÓÒÝÑ iØÝaÒb eah ieÚ edF Ó ÖeÜaÑ Ô ÐeÛ a Ðk iÒg Øh ÖÓÙghaÖÓÛ dÓ fÔ eÓÔ ÐedÓe× ÒÓ Øa ÐÐÓÛ abÝ ×ØaÒd eÖØÓ ØÖakÝÓÙ ÖÑ ÓÚ eÑ eÒ Ø× ØhÓÙghb e×Ù ÖeØha ØÝÓÙ ÖÐÓ Øh e× dÓÒÓ Ø×ØaÒdÓÙ ØØÓÓÑ Ùh eÛ ÓÙ Ðd Ðik eØÓeÜÔ Öe××aÒÓÒÝÑ iØÝÔ ÖÓÔ eÖØ ie× iÒ Øh eÚ iÖØÙa ÐÛ Ó Ö Ðd iÒa × iÑ iÐa Ö fa ×h iÓÒÝ e ØØh i× i×Ñ Ó Öed iÆ Ù ÐØh eÙ ×eÖ×Û ÓÙ Ðd Ðik eØÓkÒÓÛÛ h e Øh eÖØh eÝaÒb e id eÒ Ø i¬ ed Ó ÖÖa Øh eÖØh eÔ ÖÓbab iÐiØÝÓ fb e iÒg id eÒ Ø i¬ ed iÑ iÐa Ö ÐÝ Øh eÝÛ ÓÙ Ðd Ðik eØÓhaÚ eaÑ e ØÖ iØÓÓÑ Ôa Öed i« eÖeÒ ØÛ aÝ × Ó fah ieÚ iÒgaÒÓÒÝÑ iØÝ :Û ha ØÑ ak e×ÝÓÙÑ Ó Öed iÆ Ù ÐØØÓ ØÖak iÒÓÒdÓÒ| Û a Ðk iÒg Øh ÖÓÙghaÖÓÛ dÓ ÖÖ id iÒg ÖaÒdÓÑ ÐÝÓÒ Øh eÙÒd eÖg ÖÓÙÒd fÓ Öa feÛ hÓÙ Ö×? Ò Øh i×ÔaÔ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 14

Serj02 - ÓÛ a Öd ×aÒÒ fÓ ÖÑ a Ø iÓÒh eÓ Öe Ø...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online