devre-analiz-teknikleri - Devre Analizi Ders Notlar Devre...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Devre Analizi Ders Notları Devre Analiz Teknikleri © U ğ ur TA Ş KIRAN 2007 1 DEVRE ANAL Đ Z TEKN Đ KLER Đ Bu zamana kadar kullandı ğ ımız Kirchoffun kanunları ve Ohm kanunu devre problemlerini çözmek için gerekli ve yeterli olan e ş itlikleri sa ğ ladılar. Fakat bu kanunları kullanarak ş imdiye kadar izledi ğ imiz yöntemler biraz daha metodik ve algoritmiktir. Bu metodlarla herhangi bir devredeki akım ve gerilim hesabı oldukça kolayla ş ş olmaktadır. Çözüm metotlarına girmeden önce, bu yöntemleri anlatırken kullanaca ğ ımız terimlerin ne manaya gedi ğ ini inceleyelim. ğ üm: Đ ki veya daha fazla devre elemanının uçlarının birle ş ti ğ i noktalar dü ğ üm olarak adlandırılır. Ş ekil.DT.1 için a, b, c, d, e, f, g, h, i, j noktalarının hepsi dü ğ ümdür. Temel Dü ğ üm: Üç veya daha fazla devre elemanın birle ş ti ğ i dü ğ üm temel dü ğ üm olarak adlandırılır. Ş ekil.DT.1’deki dü ğ ümler içerisinde yalnızca c, d, e, f, i, j temel dü ğ ümdür. Yol: Hiçbir devre elemanının iki defa olmamak üzere, temel devre elemanlarının yan yana olanları üzerinden gidilerek izlenen sıraya yol adı verilir. Ş ekil.DT.1’deki 2 V , 4 R , 1 i , 6 R bir yol olu ş turmaktadır. Yine 2 i , 7 R , 3 V , de bir yol olu ş turmaktadır. + Ş ekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre Kol: Đ ki dü ğ ümü birle ş tiren yola kol adı verilir. Örne ğ in a ve b dü ğ ümünü birle ş tiren 1 R direnci bir kol olu ş turmaktadır. Yine 4 V gerilim kayna ğ ının oldu ğ u yol, 2 i akım kayna ğ ının oldu ğ u yol bir koldur. Temel Kol: Ba ş ka bir temel dü ğ ümden geçmeden iki temel dü ğ ümü birle ş tiren yola temel kol denir. Ş ekil.DT.1’deki 1 V , 1 R , 2 R yolu 2 i yolu, 4 V , 8 R yolu, 3 R yolu, 6 R yolu, 1 i i1 yolu, 4 R yolu ve 2 V , 5 R yolu temel kol örnekleridir. Halka: Bir dü ğ ümden ba ş layarak, yine aynı dü ğ üme geri dönen yola halka ismi verilir. Ş ekil.DT.1’ deki halka örnekleri ise a ş a ğ ıdaki gibidir; 3 4 8 7 7 6 1 3 2 1 1 2 6 5 , , R V R R R R i V V V R i R R - - - - - - - - - - -
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Devre Analizi Ders Notları Devre Analiz Teknikleri © U ğ ur TA Ş KIRAN 2007 2 Çevre: Đ çinde ba ş ka bir halka olmayan halkaya çevre adı verilir. Ş ekil DT.1. için 4 1 1 2 3 3 R V R R R V - - - - - halkası, 2 4 1 5 V R i R - - - halkası, 1 3 7 6 i V R R - - - halkası, 7 3 4 8 R R V R - - - halkası, 8 4 2 R V i - - halkası aynı zamanda birer çerçevedirler. Düzlemsel Devre: Birbiri üzerinden atlama yapmadan bir düzlem üzerine (örne ğ in ka ğ ıda) çizilebilen devrelere düzlemsel devre ismi verilir. Üzerinden atlama yapılmı ş devreler illaki düzlemsel olmayan devre olmayabilirler. Bu devrelerin bir kısmı düzlemsel olarak çizilebilir. Örne ğ in ş ekil DT.2’deki devre, ş ekil DT.3’teki gibi tekrar çizilebilir.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/19/2012 for the course COMPUTER computer taught by Professor Computer during the Spring '11 term at HFM Nürnberg/Augsburg.

Page1 / 19

devre-analiz-teknikleri - Devre Analizi Ders Notlar Devre...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online