temel-devre-kavramlari-kanunlari

temel-devre-kavramlari-kanunlari - TDK Temel Devre...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TDK Temel Devre Kavramları ve Kanunları 1/20 U ğ ur TA Ş KIRAN ©2004 TEMEL DEVRE KAVRAMLARI VE KANUNLARI G Đ R ĐŞ : Devre analizi gerçek hayatta var olan fiziksel elemanların matematiksel olarak modellenerek gerçekte olması gereken sonuçların matematik analizi vasıtasıyla elde edilmesidir. Elektrik devresinin matematiksel modeline devre modeli ve devreyi olu ş turan elemanların devre modelinde yer alan e ş de ğ erlerine ideal devre elemanı denir. Đ deal devre elemanları kabul edilebilir sınırlar içerisinde gerçek devre elemanlarının davranı ş larını modeller. Devre analizi ideal devre elemanlarının ve devre modelinin matematik kullanarak yapabilece ğ i davranı ş ları ve çıkabilecek sonuçların tahmin edilerek elde edilmesidir. DEVRE ANAL Đ Z Đ NDE AKIM, GER Đ L Đ M ve GÜÇ Gerilim ve akım devre analizinde en fazla kullanılan kavramlardır. Bunun en büyük sebepleri bu kavramların sayılarla ifadesi ve ölçülebilmesidir. Gerilim genelde birim elektrik yükünü elektrik alanı içerisinde bir noktadan ba ş ka bir noktaya götürürken yapılan i ş olarak tanımlanır. Gerilim yakla ş ık olarak bir potansiyel enerjiye denk gelir. Bu noktadan çıkarak gerilim; dq dw v = volt Burada w joule cinsinden enerji, q coulomb cinsinden yüktür. Elektrik akımı ise birim zamanda geçen elektrik yükü olarak adlandırılır. Elektrik akımının birimi amperdir ve a ş a ğ ıdaki formülle yüke ba ğ lanır. dt dq i = Amper
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Temel Devre Kavramları ve Kanunları 2/20 U ğ ur TA Ş KIRAN ©2004 Burada t saniye cinsinden zaman, q coulomb cinsinden yüktür. Her ne kadar yükler tek tek elektronlardan olu ş uyorsa da ve bunlar ayrık yüklerse de milyonlarca elektronun hareketinden olu ş an elektrik akımı devamlı bir de ğ er gibi kabul edilir. Fiziksel sistemlerin çıkı ş ı güç ve enerji birimleri cinsinden ifade edilir. Bu birimler güç için vat(watt) ve enerji için jul(joule) olarak kabul edilir Fiziksel bir sistemde güç enerjinin zamana olan türevidir ve söz ile birim zaman ba ş ına enerji de ğ i ş imi gücü verir denir. Gücü enerjiye ba ğ layan formül a ş a ğ ıdaki yazılır; dt dw p = vat (W) ile verilir. Yüklerin çıkı ş ı ile ilgili güç formülü ise yukarıdaki formülün sa ğ tarafını dq ile çarparak ve bölerek bulunur. Bu ş ekilde yük birimi de formüle sokulur. dt dq dq dw dq dq dt dw p = = Yukarıdaki formüle dikkat edilirse fromülün sa ğ tarafındaki türev ifadelerinin sırasıyla gerilim ve akım ifadelerine kar ş ılık oldu ğ u görülebilir. Buradan sonuç olarak güç akım ve gerilim cinsinden; vi p = vat formülüyle verilir. Burada önceki gibi v volt cinsinden potansiyel farkı ya da elektrik gerilimi ve i amper cinsinden akımdır. Buradan çıkarılacak en faydalı sonuç devrenin herhangi iki noktasına giren ve çıkan akım de ğ erleri e ş it ise ve söz konusu iki nokta arasındaki potansiyel farkından devrede harcanan gücü ve enerjiyi hesap etmemiz mümkündür. TEMEL DEVRE ELEMANLARI
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/19/2012 for the course COMPUTER computer taught by Professor Computer during the Spring '11 term at HFM Nürnberg/Augsburg.

Page1 / 20

temel-devre-kavramlari-kanunlari - TDK Temel Devre...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online