L1_2_10 - Lesson 1  Tanaka-san ohayoo go za i masu

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Lesson 1  Tanaka-san ohayoo go za i masu                san Last name+  sensee  Last name +   Greeting 4 arigatoo gozaimasu        doo itashi mashite        sumimasen     Instructor’s requests p.20 ? ? kiite ? ? ? kudasai 1) ????????? ? mite ? ? ? kudasai 2) ???????? ? kaite ? ? ? kudasai 3) ????????? ? yonde ? ? ? kudasai 4) ????????? ? itte ? ? ? kudasai Making requests ? ? ? moo ichido onegai shimasu 1) ?????????????? ookii koede onegai shimasu 2) ????????????????? moo sukoshi yukkuri onegai shimasu 3) ?????????????????? ? Confirming information ? wakarimashita ka Q: ? ? ? ? ? ? ? ? hai wakarimashita A-1: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? iie wakarimasen A-2: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online