nlhdh_tuan1 - Mc tiu ca mn hc Nguyn l h iu hnh Nguyn Hi Chu...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 1 Nguyên lý h ệđ i uhành Nguy nH i Châu Khoa Công ngh thông tin Tr ườ ng Đạ ih c Công ngh 2 M ctiêuc amônh c z Cung c p nh ng khái ni m c ơ b n v h đ i u hành máy tính: phân lo i, nguyên lý, cách làm vi c, phân tích thi ế t k ế và chi ti ế t v m t s h đ i u hành c th z Yêu c u sinh viên: N m v ng các nguyên lý c ơ b n, làm t t các bài t p để l y đ ólàm ±c ơ s - nguyên lý cho các v n đề khác trong thi ế t k ế và cài đặ t các h th ng thông tin z Chú ý liên h n i dung môn h c v i các tình hu ng th c t ế v khía c nh qu n lý, t ch c 3 N i dung z G mcó6±ph n chính: z T ng quan (3 ti ế t) z Qu nlýt i ế n trình (12 ti ế t) z Qu nlýl ư utr (12 ti ế t) z H vào/ra (9 ti ế t) z B ov và an ninh (6 ti ế t) z H ệđ i uhànhL inux ±( optional ) + Ôn t p(3± t i ế t) 4 Tài li uthamkh o z Abraham Silberschatz, Peter Baer Galvin, Greg Gagne, Operating z William Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles 5th edition, Prentice-Hall, 2005. z Andrew S. Tanenbaum, Modern Operating Systems, 2nd edition, Prentice-Hall, 2001. z Andrew S. Tanenbaum, Albert S Woodhull, Operating Systems: Design and Implementation, 3rd edition, Prentice-Hall. 2006. (Có mã ngu nkèm theo). z Hà Quang Th y, Nguyên lý h ệđ i u hành, NXB KHKT, 2002. z Robert Love, Linux Kernel Development, Sams Publishing, 2003. z Daniel P. Bovet, Marco Cesati, Understanding Linux Kernel, 2nd edition, z W. Richard Stevens, Advanced Programming in the UNIX Environment, Addison-Wesley, 1992. 5 Giáo trình 6 B n đ i nt c ag iáotr ình z Website c aB môn Các h th ng thông tin: http://coltech.vnu.edu.vn/httt z Ch n“Góch ct p” menu bên trái z Ch n “Nguyên lý h ệđ i u hành” ph nn i dung chính c
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2 7 Thi và ki m tra z Ki m tra gi a k : vi ế t, 45-60 phút z đ i u ki n b t bu
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/18/2012 for the course INFORMATIK 2011 taught by Professor Phanthuongcang during the Winter '11 term at Cornell University (Engineering School).

Page1 / 6

nlhdh_tuan1 - Mc tiu ca mn hc Nguyn l h iu hnh Nguyn Hi Chu...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online