nlhdh_tuan2 - Nguyn l h iu hnh Nguyn Hi Chu Khoa Cng ngh...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 1 Nguyên lý h ệđ i uhành Nguy nH i Châu Khoa Công ngh thông tin Tr ườ ng Đạ ih c Công ngh 2 Khái ni mti ế ntrình 3 Ti ế ntr ìnhlàg ì? z Thu t ng : Process (ti ế n trình/quá trình) z Là m t ch ươ ng trình đ ang đượ c th c hi n z Đượ cxemlà đơ nv làm vi c trong các H Đ H z Có hai lo it i ế n trình: z Ti ế ntrìnhc a H Đ H z Ti ế ntrìnhc aNSD 4 Ti ế ntr ìnhg mcó… z Đ o nmãl nh (code, có sách g ilàtex t) z Đ o nd li u z Đ o nng ă nx ế p và heap (stack/heap) z Các ho t độ ng hi nt i đượ cth hi n qua con đế ml nh (IP) và n i dung các thanh ghi (registers) c ab x z Chú ý: z Ti ế ntrìnhlà th cth ch ủđộ ng z Ch ươ ng trình là th cth b ịđộ ng 5 Tr ng thái ti ế ntr ình terminated new ready running waiting admitted exit I/O ho cs ki n đ ãhoànt t B ng t (Interrupt) Ch I/O ho c s ki n L pl ch 6 Kh i đ i ukh i nti ế ntr ình z Thu tng : Process Control Block (PCB) z Các thông tin: z Tr ng thái ti ế ntr ình z Con đế m z Các thanh ghi z Thông tin v l pl ch z Thông tin v b nh z Thông tin accounting z Thông tin vào/ra S hi uti ế n trình (Process number) Con đế m (program counter) Các thanh ghi (registers) Gi ih nb nh Danh sách các t p đ ang m
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2 7 L pl ch ti ế ntrình 8 T isaoph il pl ch? z S l ượ ng NSD, s l ượ ng ti ế n trình luôn l n h ơ ns l ượ ng CPU c amáyt ínhr t nhi u z T im tth i đ i m, ch có duy nh tm tt i ế n trình đượ cth ch i ntrênm tCPU z V n đề : z S l ượ ng yêu c us d ng nhi uh ơ ns l ượ ng tài nguyên đ angcó(CPU) z Do đ óc nl pl ch để phân ph ith ig ians d ng CPU cho các ti ế ntrìnhc a NSD và h th ng 9 Hàng ch l pl ch z Thu tng : Queue z Các ti ế ntr ìnhch ư a đượ c phân ph is d ng CPU s ẽđượ c đư avào hàng ch ( queue ) z Có th có nhi uhàngch trong h th ng: Hàng ch s d ng CPU, hàng ch s d ng máy in, hàng ch s d ng ổđĩ a CD… z Trong su tth ig iant nt i, ti ế n trình ph id i chuy ng i a các hàng ch 10 Hàng ch l pl ch ti ế ntr ình Hàng ch s
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/18/2012 for the course INFORMATIK 2011 taught by Professor Phanthuongcang during the Winter '11 term at Cornell University (Engineering School).

Page1 / 6

nlhdh_tuan2 - Nguyn l h iu hnh Nguyn Hi Chu Khoa Cng ngh...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online