{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

nlhdh_tuan2 - Nguyn l h iu hnh Nguyn Hi Chu Khoa Cng ngh...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 1 Nguyên lý h ệ đ i u hành Nguy n H i Châu Khoa Công ngh thông tin Tr ườ ng Đạ i h c Công ngh 2 Khái ni m ti ế n trình 3 Ti ế n trình là gì? z Thu t ng : Process (ti ế n trình/quá trình) z Là m t ch ươ ng trình đ ang đượ c th c hi n z Đượ c xem là đơ n v làm vi c trong các H Đ H z Có hai lo i ti ế n trình: z Ti ế n trình c a H Đ H z Ti ế n trình c a NSD 4 Ti ế n trình g m có… z Đ o n mã l nh (code, có sách g i là text) z Đ o n d li u z Đ o n ng ă n x ế p và heap (stack/heap) z Các ho t độ ng hi n t i đượ c th hi n qua con đế m l nh (IP) và n i dung các thanh ghi (registers) c a b x z Chú ý: z Ti ế n trình là th c th ch ủ độ ng z Ch ươ ng trình là th c th b ị độ ng 5 Tr ng thái ti ế n trình terminated new ready running waiting admitted exit I/O ho c s ki n đ ã hoàn t t B ng t (Interrupt) Ch I/O ho c s ki n L p l ch 6 Kh i đ i u khi n ti ế n trình z Thu t ng : Process Control Block (PCB) z Các thông tin: z Tr ng thái ti ế n trình z Con đế m z Các thanh ghi z Thông tin v l p l ch z Thông tin v b nh z Thông tin accounting z Thông tin vào/ra S hi u ti ế n trình (Process number) Con đế m (program counter) Các thanh ghi (registers) Gi i h n b nh Danh sách các t p đ ang m ….. Con tr Tr ng thái ti ế n trình
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 7 L p l ch ti ế n trình 8 T i sao ph i l p l ch? z S l ượ ng NSD, s l ượ ng ti ế n trình luôn l n h ơ n s l ượ ng CPU c a máy tính r t nhi u z T i m t th i đ i m, ch có duy nh t m t ti ế n trình đượ c th c hi n trên m t CPU z V n đề : z S l ượ ng yêu c u s d ng nhi u h ơ n s l ượ ng tài nguyên đ ang có (CPU) z Do đ ó c n l p l ch để phân ph i th i gian s d ng CPU cho các ti ế n trình c a NSD và h th ng 9 Hàng ch l p l ch z Thu t ng : Queue z Các ti ế n trình ch ư a đượ c phân ph i s d ng CPU s ẽ đượ c đư a vào hàng ch ( queue ) z Có th có nhi u hàng ch trong h th ng: Hàng ch s d ng CPU, hàng ch s d ng máy in, hàng ch s d ng ổ đĩ a CD… z Trong su t th i gian t n t i, ti ế n trình ph i di chuy n gi a các hàng ch 10 Hàng ch l p l ch ti ế n trình Hàng ch s n sàng th c hi n Hàng ch vào/ra Yêu c u vào/ra H ế t th i gian s d ng CPU T o m t ti ế n trình con Ch ng t CPU Vào/ra Ti ế n trình con th c hi
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}