nlhdh_tuan3 - Nguyn l h iu hnh Nguyn Hi Chu Khoa Cng ngh...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 1 Nguyên lý h ệđ i uhành Nguy nH i Châu Khoa Công ngh thông tin Tr ườ ng Đạ ih c Công ngh 2 L pl ch CPU 3 T isaoph il pl ch CPU? z S l ượ ng NSD, s l ượ ng ti ế n trình luôn l n h ơ ns l ượ ng CPU c amáyt ínhr t nhi u z T im tth i đ i m, ch có duy nh tm tt i ế n trình đượ cth ch i ntrênm tCPU z V n đề : z Nhu c us d ng nhi uh ơ n tài nguyên (CPU) đ ang có z Do đ óc nl pl ch để phân ph ith ig ians d ng CPU cho các ti ế ntrìnhc a NSD và h th ng 4 Hàng ch l pl ch ti ế ntr ình Hàng ch s n sàng th ch i n Hàng ch vào/ra Yêu c uvào /ra H ế tth ig ian s d ng CPU T om tt i ế n trình con Ch ng t CPU Vào/ra Ti ế ntr ìnhcon th ch i n Ng txu th i n 5 CPU-burst và IO-burst z Trong su tth ig iant nt itrongh th ng, ti ế ntr ình đượ c xem nh ư th ch i nha ilo i công vi cchính: z Khi ti ế ntrình tr ng thái running: S d ng CPU (thu tng : CPU-burst ) z Khi ti ế ntrìnhth ch i n các thao tác vào ra: S d ng thi ế tb
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2 7 Hai lo it i ế ntr ìnhch ính z C ă n c theo cách s d ng CPU c a ti ế n trình, có hai lo i ti ế n trình: z Ti ế ntrìnhlo i CPU-bound: Ti ế ntrìnhcóm tho c nhi u phiên s d ng CPU dài z Ti ế ntrìnhlo i I/O-bound: Ti ế n trình có nhi u phiên s d ng CPU ng n(t clàth ig ianvàora nhi u) 8 B l pl ch ra ho t độ ng khi… 1. M tt i ế n trình chuy nt tr ng thái running sang waiting 2. M tt i ế n trình chuy nt tr ng thái running sang ready 3. M tt i ế n trình chuy nt tr ng thái waiting sang ready 4. M tt i ế ntr ìnhk ế tthúc 9 Các ph ươ ng pháp l pl ch terminated new ready running waiting admitted exit I/O ho cs ki n đ ãhoànt t B ng t (Interrupt) Ch I/O ho c s ki n L pl ch 2 1 3 4 z 1 và 4: L pl ch non-preemptive z Ng ượ cl i: L pl ch preemptive 10 L pl ch non-preemptive z M tt i ế ntr ìnhg i CPU
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/18/2012 for the course INFORMATIK 2011 taught by Professor Phanthuongcang during the Winter '11 term at Cornell.

Page1 / 8

nlhdh_tuan3 - Nguyn l h iu hnh Nguyn Hi Chu Khoa Cng ngh...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online