nlhdh_tuan4 - 1 1 Nguyên lý h ệ đ i ề u hành Nguy...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1 1 Nguyên lý h ệ đ i ề u hành Nguy ễ n H ả i Châu Khoa Công ngh ệ thông tin Tr ườ ng Đạ i h ọ c Công ngh ệ 2 Đồ ng b ộ hóa ti ế n trình 3 Ví d ụ đồ ng b ộ hóa (1) Ti ế n trình ghi P : while (true) { while (counter==SIZE) ; buf[in] = nextItem; in = (in+1) % SIZE; counter++; } buf: Buffer SIZE: c ỡ c ủ a buffer counter: Bi ế n chung Ti ế n trình đọ c Q : while (true) { while (counter==0) ; nextItem = buf[out]; out = (out+1) % SIZE; counter--; } z Đ ây là bài toán vùng đệ m có gi ớ i h ạ n 4 Ví d ụ đồ ng b ộ hóa (2) z counter++ register 1 = counter; register 1 = register 1 + 1; counter = register 1 ; z counter-- register 2 = counter; register 2 = register 2- 1; counter = register 2 ; z Các toán t ử ++ và -- có th ể đượ c cài đặ t nh ư sau: P và Q có th ể nh ậ n đượ c các giá tr ị khác nhau c ủ a counter t ạ i cùng 1 th ờ i đ i ể m n ế u nh ư đ o ạ n mã xanh và đỏ th ự c hi ệ n xen k ẽ nhau. 5 Ví d ụ đồ ng b ộ hóa (3) z Gi ả s ử P và Q th ự c hi ệ n song song v ớ i nhau và giá tr ị c ủ a counter là 5: register 1 = counter; // register 1 =5 register 1 = register 1 + 1; // register 1 =6 register 2 = counter; // register 2 =5 register 2 = register 2- 1; // register 2 =4 counter = register 1 ; // counter=6 !! counter = register 2 ; // counter=4 !! 6 Ví d ụ đồ ng b ộ hóa (4) z L ỗ i: Cho phép P và Q đồ ng th ờ i thao¡tác trên bi ế n chung counter . S ử a l ỗ i: register 1 = counter; // register 1 =5 register 1 = register 1 + 1; // register 1 =6 counter = register 1 ; // counter=6 register 2 = counter; // register 2 =6 register 2 = register 2- 1; // register 2 =5 counter = register 2 ; // counter=5 2 7 T ươ ng tranh và đồ ng b ộ z Tình hu ố ng xu ấ t hi ệ n khi nhi ề u ti ế n trình cùng thao tác trên d ữ li ệ u chung và k ế t qu ả các thao tác đ ó ph ụ thu ộ c vào th ứ t ự th ự c hi ệ n c ủ a các ti ế n trình trên d ữ li ệ u chung g ọ i là tình hu ố ng t ươ ng tranh ( race condition ) z Để tránh các tình hu ố ng t ươ ng tranh, các ti ế n trình c ầ n đượ c đồ ng b ộ theo m ộ t ph ươ ng th ứ c nào đ ó ⇒ V ấ n đề nghiên c ứ u: Đồ ng b ộ hóa các ti ế n trình 8 Khái ni ệ m v ề đ o ạ n mã g ă ng (1) z Thu ậ t ng ữ : Critical section z Thu ậ t ng ữ ti ế ng Vi ệ t: Đ o ạ n mã g ă ng, đ o ạ n mã t ớ i h ạ n. z Xét m ộ t h ệ có n ti ế n trình P , P 1 , ..., P n , m ỗ i ti ế n trình có m ộ t đ o ạ n mã l ệ nh g ọ i là đ o ạ n mã g ă ng, ký hi ệ u là CS i , n ế u nh ư trong đ o ạ n mã này, các ti ế n trình thao tác trên các bi ế n chung, đọ c ghi file... (t ổ ng quát: thao tác trên d ữ li ệ u chung) 9 Khái ni ệ m v ề đ o ạ n mã g ă ng (2) z Đặ c...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 10

nlhdh_tuan4 - 1 1 Nguyên lý h ệ đ i ề u hành Nguy...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online