{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

nlhdh_tuan5 - Nguyn l h iu hnh Nguyn Hi Chu Khoa Cng ngh...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 1 Nguyên lý h ệ đ i u hành Nguy n H i Châu Khoa Công ngh thông tin Tr ườ ng Đạ i h c Công ngh 2 B ế t c (Deadlock) 3 Đị nh ngh ĩ a z B ế t c là tình hu ng xu t hi n khi hai hay nhi u “hành độ ng” ph i ch m t ho c nhi u hành độ ng khác để k ế t thúc, nh ư ng không bao gi th c hi n đượ c z Máy tính: B ế t c là tình hu ng xu t hi n khi hai ti ế n trình ph i ch ờ đợ i nhau gi i phóng tài nguyên ho c nhi u ti ế n trình ch s d ng các tài nguyên theo m t “vòng tròn” (circular chain) 4 Hai con dê qua c u: B ế t c 5 B ế t c giao thông t i ngã t ư 6 B ế t c trong máy tính z Ti ế n trình A: { Khóa file F 1 ; ... M file F 2 ; Đ óng F 1 (m khóa F 1 ); } z Ti ế n trình B { Khóa file F 2 ; ... M file F 1 ; Đ óng F 1 (m khóa F 1 ); }
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 7 Qui trình s d ng tài nguyên z M t ti ế n trình th ườ ng s d ng tài nguyên theo các b ướ c tu n t sau: z Xin phép s d ng (request) z S d ng tài nguyên (use) z Gi i phóng tài nguyên sau khi s d ng (release) 8 Đ i u ki n c n để có b ế t c z B ế t c xu t hi n n ế u 4 đ i u ki n sau xu t hi n đồ ng th i ( đ i u ki n c n): z C1: Lo i tr l n nhau (mutual exclusion) z C2: Gi và ch (hold and wait) z C3: Không có đặ c quy n (preemption) z C4: Ch vòng (circular wait) 9 C1: Lo i tr l n nhau z M t tài nguyên b chi ế m b i m t ti ế n trình, và không ti ế n trình nào khác có th s d ng tài nguyên này 10 C2: Gi và ch z M t ti ế n trình gi ít nh t m t tài nguyên và ch m t s tài nguyên khác r i để s d ng. Các tài nguyên này đ ang b m t ti ế n trình khác chi ế m gi 11 C3: Không có đặ c quy n z Tài nguyên b chi ế m gi ch có th r i khi ti ế n trình “t nguy n” gi i phóng tài nguyên sau khi đ ã s d ng xong. 12 C3: Ch vòng z M t t p ti ế n trình { P 0 , P 1 , ..., P n } có xu t hi n đ i u ki n “ch vòng” n ế u P 0 ch m t tài nguyên do P 1 chi ế m gi , P 1 ch m t tài nguyên khác do P 2 chi ế m gi , ..., P n- 1 ch tài nguyên do P n chi ế m gi P n ch tài nguyên do P 0 chi ế m gi
Background image of page 2
3 13 Đồ th c p phát tài nguyên z Thu t ng : Resource allocation graph z Để mô t m t cách chính xác b ế t c, chúng ta s d ng đồ th có h ướ ng g i là “ đồ th c p phát tài nguyên” G =( V , E ) v i V là t p đỉ nh, E là t p cung z E đượ c chia thành hai t p con P ={ P 0 , P 1 , ..., P n } là t p các ti ế n trình trong h
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 11

nlhdh_tuan5 - Nguyn l h iu hnh Nguyn Hi Chu Khoa Cng ngh...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online