nlhdh_tuan6 - Nguyn l h iu hnh Nguyn Hi Chu Khoa Cng ngh...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 1 Nguyên lý h ệđ i uhành Nguy nH i Châu Khoa Công ngh thông tin Tr ườ ng Đạ ih c Công ngh 2 Qu n lý b nh 3 Gi i thi u z Ch ươ ng trình đượ c H Đ H đư a vào b nh , sau đ ót o ti ế n trình để th c hi n z Input queue – Là hàng ch các ti ế n trình trên đĩ a đ ang ch đượ c đư a vào b nh để th c hi n z Các ch ươ ng trình c a NSD ph i qua m t s b ướ c chu n b tr ướ c khi đượ c th c hi n 4 Các b ướ c x lý ch ươ ng trình NSD 5 Chuy n đổ i đị a ch z Khi d ch ch ươ ng trình (compile-time) :S inh đị a ch c đị nh; ph i d ch l i n ế u c n thay đổ i đị a ch . z Khi n p ch ươ ng trình (load-time) :Ph i sinh mã có th đị nh v l i n ế u nh ư đị a ch b nh không đượ c bi ế t th i đ i m d ch ch ươ ng trình z Khi th c hi n ch ươ ng trình (execution-time) : Ánh x đị a ch khi ch ươ ng trình đượ c th c hi n n ế u nh ư ti ế n trình có th chuy n gi a các segment b nh . C n có h tr t ph n c ng (ví d thanh ghi base limit ) Có 3 cách chuy n đổ i đị a ch l nh và d li u c a ch ươ ng trình vào b nh : 6 Không gian đị a ch logic ( o) đị a ch v t lý ( đị a ch th t) z Để qu n lý b nh m t cách hoàn ch nh, c n có hai cách nhìn đị a ch khác nhau: z Đị a ch logic ( Logical address ) – sinh b iCPU ; còn g i là đị a ch ỉả o ( virtual address ). z Đị a ch v t lý ( Physical address ); còn g i là đị a ch th t – sinh b i đơ n v qu n lý b nh z Đị a ch th t và o gi ng nhau trong l ượ c đồ ánh x đị a ch
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2 7 Đơ n v qu n lý b nh (MMU) z Là thi ế t b ph n c ng dùng để ánh x đị a ch o sang đị a ch v t lý z Trong MMU, có thanh ghi relocation ( đị nh v l i) dùng để tính toán đị a ch th c (v t lý) t đị a o c a m t ti ế n trình c a NSD z Ch ươ ng trình c a NSD làm vi c trên đị a ch o và không bao gi bi ế t đị a ch v t lý 8 S d ng thanh ghi relocation 9 N p ch ươ ng trình độ ng (Dynamic loading) z Các hàm, th t c không đượ c n p cho đế n khi đượ c s d ng ( đượ c g i đế n) z Cách n p độ ng này s d ng b nh hi u qu h ơ n: Các hàm, th t c không dùng đế n không bao gi
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/18/2012 for the course INFORMATIK 2011 taught by Professor Phanthuongcang during the Winter '11 term at Cornell University (Engineering School).

Page1 / 10

nlhdh_tuan6 - Nguyn l h iu hnh Nguyn Hi Chu Khoa Cng ngh...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online