{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

nlhdh_tuan6 - Nguyn l h iu hnh Nguyn Hi Chu Khoa Cng ngh...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 1 Nguyên lý h ệ đ i u hành Nguy n H i Châu Khoa Công ngh thông tin Tr ườ ng Đạ i h c Công ngh 2 Qu n lý b nh 3 Gi i thi u z Ch ươ ng trình đượ c H Đ H đư a vào b nh , sau đ ó t o ti ế n trình để th c hi n z Input queue – Là hàng ch các ti ế n trình trên đĩ a đ ang ch đượ c đư a vào b nh để th c hi n z Các ch ươ ng trình c a NSD ph i qua m t s b ướ c chu n b tr ướ c khi đượ c th c hi n 4 Các b ướ c x lý ch ươ ng trình NSD 5 Chuy n đổ i đị a ch z Khi d ch ch ươ ng trình (compile-time) : Sinh mã đị a ch c đị nh; ph i d ch l i n ế u c n thay đổ i đị a ch . z Khi n p ch ươ ng trình (load-time) : Ph i sinh mã có th đị nh v l i n ế u nh ư đị a ch b nh không đượ c bi ế t th i đ i m d ch ch ươ ng trình z Khi th c hi n ch ươ ng trình (execution-time) : Ánh x đị a ch khi ch ươ ng trình đượ c th c hi n n ế u nh ư ti ế n trình có th chuy n gi a các segment b nh . C n có h tr t ph n c ng (ví d thanh ghi base limit ) Có 3 cách chuy n đổ i đị a ch l nh và d li u c a ch ươ ng trình vào b nh : 6 Không gian đị a ch logic ( o) đị a ch v t lý ( đị a ch th t) z Để qu n lý b nh m t cách hoàn ch nh, c n có hai cách nhìn đị a ch khác nhau: z Đị a ch logic ( Logical address ) – sinh b i CPU; còn g i là đị a ch ỉ ả o ( virtual address ). z Đị a ch v t lý ( Physical address ); còn g i là đị a ch th t – sinh b i đơ n v qu n lý b nh z Đị a ch th t và o gi ng nhau trong l ượ c đồ ánh x đị a ch “compile-time” và “load-time” và khác nhau trong “execution-time”.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 7 Đơ n v qu n lý b nh (MMU) z Là thi ế t b ph n c ng dùng để ánh x đị a ch o sang đị a ch v t lý z Trong MMU, có thanh ghi relocation ( đị nh v l i) dùng để tính toán đị a ch th c (v t lý) t đị a o c a m t ti ế n trình c a NSD z Ch ươ ng trình c a NSD làm vi c trên đị a ch o và không bao gi bi ế t đị a ch v t lý 8 S d ng thanh ghi relocation 9 N p ch ươ ng trình độ ng (Dynamic loading) z Các hàm, th t c không đượ c n p cho đế n khi đượ c s d ng ( đượ c g i đế n) z Cách n p độ ng này s d ng b nh hi u qu h ơ n: Các hàm, th t c không dùng đế n không bao gi đượ c n p vào b nh z H
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern