nlhdh_tuan7 - Nguyn l h iu hnh Nguyn Hi Chu Khoa Cng ngh...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Nguyên lý h ệđ i uhành Nguy nH i Châu Khoa Công ngh thông tin Tr ườ ng Đạ ih c Công ngh B nh ớả o (Virtual Memory) Yêu c u phân trang T o ti ế n trình Thay th ế trang C p phát frame Thrashing Virtual memory (B nh o) z B nh o – tách bi t b nh logic và v t lý. z Cho phép ti ế n trình có c l n h ơ n b nh trong có th th c hi n đượ c z Không gian đị a ch ỉả o có th l n h ơ n nhi u so v i không gian đị a ch v t lý (v dung l ượ ng) z Cho phép các ti ế n trình s d ng chung không gian đị a ch z Cho phép t o ti ế n trình hi u qu h ơ n z B nh o có th đượ c cài đặ t thông qua: z Yêu c u phân trang (demand paging) z Yêu c u phân đ o n (demand segmentation) Minh h a b nh o có dung l ượ ng l n h ơ n b nh v t lý Yêu c u trang (demand paging) z Ch đư a m t trang vào b nh khi c n thi ế t z Gi m thao tác các vào ra z Ti ế t ki m b nh z Đ áp ng nhanh z T ă ng đượ c s ng ườ i s d ng (ti ế n trình) z Khi c n m t trang tham chi ế u đế n nó z Tham chi ế u l i H y b z Không n m trong b nh Đư a trang vào b nh Chuy n m t trang (trong b nh ) ra vùng đĩ a liên t c
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 Valid-Invalid Bit z M i ph n t b ng trang có m t bit h p l /không h p l (1: trong b nh , 0: không trong b nh ) z Kh i đầ u: valid–invalid b ng 0. z Ví d b ng trang+bit invalid/valid: z Khi tính đị a ch ,n ế u valid–invalid b ng trang là 0: l i trang (page-fault trap) 1 1 1 1 0 0 0 # Frame # valid-invalid bit b ng trang B ng trang v i m t s trang không n m trong b nh X lý page-fault (l i trang) z H Đ H s ki m tra nguyên nhân l i: z L i t ti ế n trình: k ế t thúc ti ế n trình, ho c z Trang không n m trong b nh : Th c hi n ti ế p: z Tìm m t frame r i và đư a trang vào b nh z S a l i b ng trang (bit = valid) z Th c hi n l i l nh tham chi ế u trang z V n đề hi u n ă ng: N ế u t i m t th i đ i m có yêu c u nhi u trang (ví d : M t trang cho l nh và vài trang cho d li u)? Các b ướ c x lý page-fault N ế u không có frame r i? z Th c hi n thay th ế trang – swap out m t s trang đ ang trong b nh nh ư ng hi n t i không đượ c s d ng z Thu t toán nào t t?
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 8

nlhdh_tuan7 - Nguyn l h iu hnh Nguyn Hi Chu Khoa Cng ngh...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online