nlhdh_tuan8 - Nguyn l h iu hnh Nguyn Hi Chu Khoa Cng ngh...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 1 1 Nguyên lý h ệđ i uhành Nguy nH i Châu Khoa Công ngh thông tin Tr ườ ng Đạ ih c Công ngh 2 Giao di n h th ng t p Khái ni m t p Các ph ươ ng pháp truy c p C u trúc th ư m c N i h th ng t p Dùng chung t p B o v 3 Khái ni m t p z Không gian đị a ch logic liên t c z Các ki u: z D li u z S z Ký t z Nh phân z Ch ươ ng trình 4 C u trúc t p z Chu i các t , byte z C u trúc b n ghi đơ n gi n: g m các dòng, độ dài c đị nh, độ dài thay đổ i z C u trúc ph c t p: tài li u có khuôn d ng, các t p n p có đị nh v l i z Y ế u t quy ế t đị nh c u trúc: z H đ i u hành z Ch ươ ng trình 5 Thu c tính t p z Name – Thông tin ng ườ i đọ c đượ c v t p z Type –c n cho ch ươ ng trình, h đ i u hành z Location –V trí t p trên các thi ế t b l ư u tr z Size –C hi n t i c a t p z Protection Đ i u khi n các quy n truy c p z Time , date , and user ID –D li u v th i gian và đị nh danh ng ườ i s d ng z Thông tin v cách l ư u tr t p trên thi ế t b , đượ c l ư u trong c u trúc c a th ư m c 6 Các toán t trên t p z Create : T o t p m i z Write : Ghi vào t p z Read : Đọ c t t p z Seek Đị nh v l i con tr t p z Delete : Xóa t p z Truncate : Xóa d li u hi n có trong t p z Open ( F i ) – m t p F i (tìm ph n t F i trong th ư m c và đư a n i dung c a F i vào b nh ) Close ( F i ) – đ óng t p F i ( đư a n i dung c a F i trong b nh ra đĩ a)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 2 7 M t p z M t s thông tin c n qu n lý khi m t p: z Con tr t p (file pointer): Con tr đế n v trí đọ c/ghi cu i cùng c a m i ti ế n trình z Đế m s l ượ ng m t p (file-open count): Bi ế n đế m s l n t p đượ c m , để cho phép xóa d li u t b ng m t p khi ti ế n trình cu i cùng đ óng t p z V trí trên đĩ a c a t p: thông tin truy c p d li u c a t p l ư u trên đĩ a z Quy n truy c p (access rights): Thông tin v các quy n truy c p t p c a m i ti ế n trình 8 M t p có khóa z M t s H Đ H có toán t này z Dùng để đ i u khi n truy c p đồ ng th i đế n t
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

nlhdh_tuan8 - Nguyn l h iu hnh Nguyn Hi Chu Khoa Cng ngh...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online