{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

nlhdh_tuan10 - Nguyn l h iu hnh Nguyn Hi Chu Khoa Cng ngh...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 1 Nguyên lý h đ i u hành Nguy n H i Châu Khoa Công ngh Thông tin Tr ườ ng Đạ i h c Công ngh 2 H vào/ra Ph n c ng Giao di n vào/ra v i ng d ng H vào/ra c a nhân Chuy n yêu c u vào/ra thành thao tác ph n c ng Streams Các v n đề v hi u n ă ng 3 Ph n c ng vào/ra z Có r t nhi u lo i thi ế t b vào/ra z Các khái ni m chung z Port (c ng vào/ra) z Bus z Controller z Các vi l nh đ i u khi n thi ế t b vào/ra z Thi ế t b vào/ra có đị a ch đượ c s d ng b i: z Các l nh vào/ra tr c ti ế p z Vào/ra thông qua ánh x b nh 4 C u trúc bus c a máy PC 5 M t s đị a ch vào/ra c a PC 6 Polling z Xác đị nh tr ng thái c a thi ế t b : z command-ready (l nh s n sàng?) z busy (b n?) z Error (l i?) z Th c hi n vòng l p ch b n để ch vào/ra v i thi ế t b
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 7 Interrupts (ng t) z Thi ế t b vào/ra kích ho t đườ ng yêu c u ng t CPU z B thao tác ng t nh n ng t z CPU có th b qua ho c làm tr vi c x m t s ng t z Vector ng t giúp CPU tìm đượ c hàm x ng t z D a trên độ ư u ti ế n z M t s ng t là không che đượ c (unmaskable) z C ơ ch ế ng t có th dùng cho exceptions 8 Chu k vào/ra v i ng t 9 B ng vector ng t c a BXL Intel 10 Truy c p b nh tr c ti ế p z Thu t ng : Direct memory access (DMA) z Đượ c s d ng để tránh l p trình vào/ra v i dung l ượ ng d li u l n z Ph n c ng c n có: B đ i u khi n DMA z CPU truy n d li u tr c ti ế p gi a b nh thi ế t b vào/ra 11 Quá trình 6 b ướ c th c hi n vào/ra theo DMA 12 Giao di n vào/ra v i ng d ng z Các hàm h th ng vào/ra c a m t thi ế t b đượ c đ óng gói trong các class chung z T ng đ i u khi n thi
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}