nlhdh_tuan11 - Nguyn l h iu hnh Nguyn Hi Chu Khoa Cng ngh...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Nguyên lý h đ i u hành Nguy n H i Châu Khoa Công ngh Thông tin Tr ườ ng Đạ i h c Công ngh Các h th ng l ư u tr C u trúc đĩ a L p l ch đĩ a Qu n lý đĩ a Qu n lý không gian swap C u trúc RAID ... C u trúc đĩ a z Các đĩ a đượ c đ ánh đị a ch nh ư m t m ng l n, 1 chi u v i m i ph n t là m t kh i logic đơ n v truy n nh n nh nh t z M ng m t chi u nói trên đượ c ánh x vào các sector đĩ a m t cách tu n t z Sector 0 là sector đầ u tiên trên rãnh đầ u tiên c a track n m ngoài cùng trên đĩ a z Quá trình ánh x theo th t ch s : sector, track, cylinder (t ngoài vào trong) L p l ch đĩ a (1) z H Đ H c n s d ng ph n c ng m t cách hi u qu -v i đĩ a: th i gian truy c p nhanh và b ă ng thông l n z Th i gian truy c p b ịả nh h ưở ng b i: z Seek time (th i gian d ch đầ u đọ c): Th i gian chuy n đầ u đọ c đế n cylinder ch a sector c n truy c p z Rotational latency ( Độ tr quay): Th i gian ch đĩ a quay để đầ u đọ c g p sector c n truy c p L p l ch đĩ a (2) z Seek time: Càng nh càng t t z T ươ ng đươ ng: Kho ng cách d ch đầ u đọ c càng nh càng t t z B ă ng thông đĩ a là t ng s byte đ ã đượ c truy n chia cho t ng th i gian gi a yêu c u đầ u tiên và th i gian hoàn thành l n truy n d li u cu i cùng L p l ch đĩ a (3) z Có nhi u thu t toán l p l ch đĩ a z Chúng ta minh h a v i dãy các yêu c u (Gi s đĩ a có 200 track t 0-199): 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67 Đầ u đọ c đ ang n m cylinder 53
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2 FCFS (First come first serve) T ng s b ướ c di chuy n c a đầ u đọ c là: 640 cylinder. SSTF: Shortest seek time first z Yêu c u có seek time nh nh t tính t v trí hi n t i c a đầ u đọ c z L p l ch SSTF là m t d ng c a l p l ch SJF có th gây ra m t s yêu c u không bao gi đượ c ph c v (starvation) z Ví d minh h a: T ng s b ướ c di chuy n c a đầ u đọ c là 236 cylinder. Ví d
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/18/2012 for the course INFORMATIK 2011 taught by Professor Phanthuongcang during the Winter '11 term at Cornell.

Page1 / 8

nlhdh_tuan11 - Nguyn l h iu hnh Nguyn Hi Chu Khoa Cng ngh...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online