{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

nlhdh_tuan12_13 - Nguyn l h iu hnh Nguyn Hi Chu Khoa Cng...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Nguyên lý h đ i u hành Nguy n H i Châu Khoa Công ngh Thông tin Tr ườ ng Đạ i h c Công ngh B o v và an ninh B o v M c đ ích b o v Các mi n b o v Ma tr n truy c p Cài đặ t ma tr n truy c p H y b quy n truy c p B o v z H Đ H g m m t t p các đố i t ượ ng, đố i t ượ ng: ph n c ng ho c ph n m m z M i đố i t ượ ng có m t tên duy nh t và có th truy c p đế n thông qua m t s toán t (hàm h th ng) z B o v : Đả m b o m i đố i t ượ ng đượ c truy c p đ úng cách và ch b i các ti ế n trình đượ c phép C u trúc mi n b o v z Quy n truy c p = < tên đố i t ượ ng , t p các toán t > trong đ ó t p các toán t là m t t p con c a t p t t c các toán t h p l có th th c hi n trên đố i t ượ ng z Mi n = T p các quy n truy c p Cài đặ t mi n trên UNIX z H Unix có 2 mi n: z Ng ườ i s d ng (user) z Ng ườ i qu n tr h th ng (supervisor/root) z UNIX z Mi n = user-id z “Chuy n” mi n b o v thông qua h th ng t p: z M i t p có 1 bit g n v i mi n (setuid bit). z Khi t p f đượ c th c hi n và bit setuid=1 thì user-id đượ c đặ t là owner c a t p f . Khi th c hi n xong, user- id đượ c tr l i giá tr c ũ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon