{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

NM-hamphuc - TRNG AI HOC A LAT NHAP MON HAM PHC GIAO TRNH...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC ÑAØ LAÏT F 7 G GIAÙO TRÌNH NHAÄP MOÂN HAØM PHÖÙC TAÏ LEÂ LÔÏI - 2004
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Nhaäp moân haøm phöùc Taï Leâ Lôïi Muïc luïc Chöông I. Soá phöùc - Haøm phöùc 1.1 Soá phöùc . .................................................................. 1 1.1.1 Ñònh nghóa . ........................................................... 1 1.1.2 Caùc pheùp toaùn. ....................................................... 1 1.1.3 Bieåu dieãn soá phöùc . ................................................... 2 1.1.4 Tính chaát . ............................................................ 3 1.1.5 Caên baäc n 3 1.1.6 Bieåu dieãn caàu. ........................................................ 4 1.2 Söï hoäi tuï . ................................................................. 5 1.2.1 Khoaûng caùch . 5 1.2.2 Daõy hoäi tuï. 5 1.2.3 Caùc taäp cô baûn trong C ............................................... 6 1.2.4 Caùc ñònh lyù cô baûn: Cantor, Heine-Borel. ............................. 7 1.3 Haøm phöùc - Tính lieân tuïc . ................................................. 7 1.3.1 Ñònh nghóa . 7 1.3.2 Haøm phöùc xem nhö pheùp bieán ñoåi treân R a 2 ........................... 8 1.3.3 Giôùi haïn haøm. 9 1.3.4 Haøm lieân tuïc. ......................................................... 9 1.3.5 Caùc ñònh lyù cô baûn cuûa haøm lieân tuïc: Cauchy, Cantor, Weiersrtass. ..... 9 1.3.6 Ñònh lyù cô baûn cuûa ñaïi soá . .......................................... 10 Chöông II. Chuoãi luõy thöøa - Haøm giaûi tích 2.1 Chuoãi luõy thöøa hình thöùc . 11 2.1.1 Chuoãi luõy thöøa hình thöùc . ............................................ 2.1.2 Ñaïi soá C [[ Z ]] caùc chuoãi hình thöùc . ................................... 2.1.3 Pheùp chia . .......................................................... 2.1.4 Ñaïo haøm hình thöùc . 12 2.1.5 Thay bieán . 13 2.1.6 Chuoãi ngöôïc . 14 2.1.7 Quan heä ñoàng dö modulo Z N vaø kyù hieäu O ( Z N ) ..................... 15 2.1.8 Haøm sinh . 16 2.2 Hoäi tuï ñeàu . .............................................................. 17 2.2.1 Chuoãi soá. 2.2.2 Daõy haøm - Söï hoäi tuï ñeàu. 2.2.3 Chuoãi haøm . 18 2.3 Chuoãi luõy thöøa hoäi tuï . .................................................... 19 2.3.1 Ñònh lyù Abel. Baùn kính hoäi tuï . ....................................... 2.3.2 Toång, tích chuoãi luõy thöøa hoäi tuï. ..................................... 21
Image of page 2
2.3.3 Thay bieán trong chuoãi luõy thöøa hoäi tuï. ................................ 21 2.3.4 Nghòch ñaûo cuûa chuoãi luõy thöøa hoäi tu ï................................. 22 2.3.5 Ñaïo haøm chuoãi luõy thöøa hoäi tuï . ...................................... 2.3.6 Chuoãi ngöôïc . ....................................................... 23 2.4 Moät soá haøm sô caáp . ...................................................... 24 2.4.1 Haøm tuyeán tính . ..................................................... 2.4.2 Haøm luõy thöøa . 2.4.3 Haøm muõ. ............................................................ 2.4.4 Caùc haøm löôïng giaùc. ................................................. 2.4.5 Logarithm phöùc - Nhaùnh ñôn trò cuûa haøm logarithm . .................. 26 2.4.6 Haøm luõy thöøa toång quaùt . ............................................ 2.5 Haøm giaûi tích. 27 2.5.1 Ñònh nghóa. .......................................................... 2.5.2 Chuoãi luõy thöøa hoäi tuï laø haøm giaûi tích . ............................... 28 2.5.3 Khoâng ñieåm cuûa haøm giaûi tích. ....................................... 29 2.5.4 Nguyeân lyù thaùc trieån giaûi tích. ........................................ 2.5.5 Cöïc ñieåm - Haøm phaân hình . Chöông III. Haøm chænh hình - Tích phaân Cauchy 3.0 AÙnh xaï tuyeán tính treân R 2 vaø treân C 31 3.0.1 Bieåu dieãn soá phöùc bôûi ma traän thöïc. .................................. 3.3.2 AÙnh xaï tuyeán tính baûo giaùc . ......................................... 3.1 Tính khaû vi phöùc - Haøm chænh hình . 32 3.1.1 Ñaïo haøm. ........................................................... 3.1.2 Ñieàu kieän Cauchy-Riemann. 3.1.3 Coâng thöùc tính ñaïo haøm. ............................................. 33 3.1.4 Haøm chænh hình . 34 3.1.5 Tính baûo giaùc . 3.1.6 Löôùi toïa ñoä . ......................................................... 35 3.2 Tích phaân ñöôøng . ........................................................ 3.2.1 Ñöôøng cong trong C 3.2.2 Tích phaân ñöôøng . .................................................... 37 3.2.3 Tính chaát cuûa tích phaân ñöôøng . 3.2.4 Nguyeân haøm - Coâng thöùc Newton-Leibniz- Ñònh lyù Morera . .......... 38 3.3 Ñònh lyù Cauchy . 40 3.3.1 Ñònh lyù Cauchy cho mieàn ñôn lieân.
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern