{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Phan 2 - Chuong 1-2 - Lp trnh cn bn PHN 2 GII THIU V MT NGN...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
L p trình c ă n b n PH N 2 GI I THI U V M T NGÔN NG L P TRÌNH - NGÔN NG L P TRÌNH C Ch ươ ng 1 GI I THI U V NGÔN NG C & MÔI TR ƯỜ NG TURBO C 3.0 H c xong ch ươ ng này, sinh viên s n m đượ c các v n đề sau: - T ng quan v ngôn ng l p trình C. - Môi tr ườ ng làm vi c và cách s d ng Turbo C 3.0. I. T NG QUAN V NGÔN NG L P TRÌNH C C là ngôn ng l p trình c p cao, đượ c s d ng r t ph bi ế n để l p trình h th ng cùng v i Assembler và phát tri n các ng d ng. Vào nh ng n ă m cu i th p k 60 đầ u th p k 70 c a th ế k XX, Dennish Ritchie (làm vi c t i phòng thí nghi m Bell) đ ã phát tri n ngôn ng l p trình C d a trên ngôn ng BCPL (do Martin Richards đư a ra vào n ă m 1967) và ngôn ng B (do Ken Thompson phát tri n t ngôn ng BCPL vào n ă m 1970 khi vi ế t h đ i u hành UNIX đầ u tiên trên máy PDP-7) và đượ c cài đặ t l n đầ u tiên trên h đ i u hành UNIX c a máy DEC PDP-11. N ă m 1978, Dennish Ritchie và B.W Kernighan đ ã cho xu t b n quy n “Ngôn ng l p trình C” và đượ c ph bi ế n r ng rãi đế n nay. Lúc ban đầ u, C đượ c thi ế t k ế nh m l p trình trong môi tr ườ ng c a h đ i u hành Unix nh m m c đ ích h tr cho các công vi c l p trình ph c t p. Nh ư ng v sau, v i nh ng nhu c u phát tri n ngày m t t ă ng c a công vi c l p trình, C đ ã v ượ t qua khuôn kh c a phòng thí nghi m Bell và nhanh chóng h i nh p vào th ế gi i l p trình để r i các công ty l p trình s d ng m t cách r ng rãi. Sau đ ó, các công ty s n xu t ph n m m l n l ượ t đư a ra các phiên b n h tr cho vi c l p trình b ng ngôn ng C và chu n ANSI C c ũ ng đượ c khai sinh t đ ó. Ngôn ng l p trình C là m t ngôn ng l p trình h th ng r t m nh và r t “m m d o”, có m t th ư vi n g m r t nhi u các hàm (function) đ ã đượ c t o s n. Ng ườ i l p trình có th t n d ng các hàm này để gi i quy ế t các bài toán mà không c n ph i t o m i. H ơ n th ế n a, ngôn ng C h tr r t nhi u phép toán nên phù h p cho vi c gi i quy ế t các bài toán k thu t có nhi u công th c ph c t p. Ngoài ra, C c ũ ng cho phép ng ườ i l p trình t đị nh ngh ĩ a thêm các ki u d li u tr u t ượ ng khác. Tuy nhiên, đ i u mà ng ườ i m i v a h
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}