{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Phan 2 - Chuong 3 (Cac lenh don)

Phan 2 - Chuong 3 (Cac lenh don) - Lp trnh cn bn Chng 3 CC...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
L p trình c ă n b n Ch ươ ng 3 CÁC CÂU L NH ĐƠ N TRONG C H c xong ch ươ ng này, sinh viên s n m rõ các v n đề sau: Câu l nh là gì? Cách s d ng câu l nh gán giá tr c a m t bi u th c cho m t bi ế n. Cách s d ng l nh scanf để nh p giá tr cho bi ế n. Cách s d ng l nh printf để xu t giá tr c a bi u th c lên màn hình và cách đị nh d ng d li u. I. Câu l nh I.1. Khái ni m câu l nh M t câu l nh (statement) xác đị nh m t công vi c mà ch ươ ng trình ph i th c hi n để x lý d li u đ ã đượ c mô t và khai báo. Các câu l nh đượ c ng ă n cách v i nhau b i d u ch m ph y (;). I.2. Phân lo i Có hai lo i l nh: l nh đơ n và l nh có c u trúc. L nh đơ n là m t l nh không ch a các l nh khác. Các l nh đơ n g m: l nh gán, các câu l nh nh p xu t d li u… L nh có c u trúc là l nh trong đ ó ch a các l nh khác. L nh có c u trúc bao g m: c u trúc đ i u ki n r nhánh, c u trúc đ i u ki n l a ch n, c u trúc l p và c u trúc l nh h p thành. L nh h p thành (kh i l nh) là m t nhóm bao g m nhi u khai báo bi ế n và các l nh đượ c gom vào trong c p d u {}. II. CÁC L NH ĐƠ N II.1. L nh gán L nh gán (assignment statement) dùng để gán giá tr c a m t bi u th c cho m t bi ế n. Cú pháp: <Tên bi ế n> = <bi u th c> Ví d : int main() { int x,y; x =10; /* Gán h ng s 10 cho bi ế n x*/ y = 2*x; /* Gán giá tr 2*x=2*10=20 cho x */ return 0; } Trang 36
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
L p trình c ă n b n Nguyên t c khi dùng l nh gán là ki u c a bi ế n và ki u c a bi u th c ph i gi ng nhau, g i là có s t ươ ng thích gi a các ki u d li u. Ch ng h n ví d sau cho th y m t s không t ươ ng thích v ki u: int main() { int x,y; x = 10; /* Gán h ng s 10 cho bi ế n x*/ y = “Xin chao”; /* y có ki u int, còn “Xin chao” có ki u char* */ return 0; } Khi biên d ch ch ươ ng trình này, C s báo l i " Cannot convert ‘char *’ to ‘int’ " t c là C không th t độ ng chuy n đổ i ki u t char * (chu i ký t ) sang int. Tuy nhiên trong đ a s tr ườ ng h p s t độ ng bi ế n đổ i ki u để s t ươ ng thích v ki u s đượ c th c hi n. Ví d : int main() { int x,y; float r; char ch; r = 9000; x = 10; /* Gán h ng s 10 cho bi ế n x */ y = 'd'; /* y có ki u int, còn ‘d’ có ki u char*/ r = 'e'; /* r có ki u float, ‘e’ có ki u char*/ ch = 65.7; /* ch có ki u char, còn 65.7 có ki u float*/ return 0; }
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 8

Phan 2 - Chuong 3 (Cac lenh don) - Lp trnh cn bn Chng 3 CC...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online