Phan 2 - Chuong 4 (Cac lenh co cau truc)

Phan 2 - Chuong 4 (Cac lenh co cau truc) - L ậ p trình c...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: L ậ p trình c ă n b ả n Ch ươ ng 4 CÁC L Ệ NH CÓ C Ấ U TRÚC H ọ c xong ch ươ ng này, sinh viên s ẽ n ắ m đượ c các v ấ n đề sau: ¡ Kh ố i l ệ nh trong C. ¡ C ấ u trúc r ẽ nhánh. ¡ C ấ u trúc l ự a ch ọ n. ¡ C ấ u trúc vòng l ặ p. ¡ Các câu l ệ nh “ đặ c bi ệ t”. I. KH Ố I L Ệ NH M ộ t dãy các khai báo cùng v ớ i các câu l ệ nh n ằ m trong c ặ p d ấ u ngo ặ c móc { và } đượ c g ọ i là m ộ t kh ố i l ệ nh. Ví d ụ 1 : { char ten[30]; printf(“\n Nhap vao ten cua ban:”); scanf(“%s”, ten); printf(“\n Chao Ban %s”,ten); } Ví d ụ 2 : #include <stdio.h> #include<conio.h> int main () { /* đ ây là đầ u kh ố i*/ char ten[50]; printf("Xin cho biet ten cua ban !"); scanf("%s",ten); getch(); return 0; } /* đ ây là cu ố i kh ố i*/ M ộ t kh ố i l ệ nh có th ể ch ứ a bên trong nó nhi ề u kh ố i l ệ nh khác g ọ i là kh ố i l ệ nh l ồ ng nhau. S ự l ồ ng nhau c ủ a các kh ố i l ệ nh là không h ạ n ch ế . Minh h ọ a: { … l ệ nh; { … l ệ nh; { … l ệ nh; } … l ệ nh; } … l ệ nh; } Trang 44 L ậ p trình c ă n b ả n L ư u ý v ề ph ạ m vi tác độ ng c ủ a bi ế n trong kh ố i l ệ nh l ồ ng nhau: - Trong các kh ố i l ệ nh khác nhau hay các kh ố i l ệ nh l ồ ng nhau có th ể khai báo các bi ế n cùng tên. Ví d ụ 1 : { … l ệ nh; { int a,b; /*bi ế n a, b trong kh ố i l ệ nh th ứ nh ấ t*/ … l ệ nh; } …l ệ nh; { int a,b; /*bi ế n a,b trong kh ố i l ệ nh th ứ hai*/ … l ệ nh; } } Ví d ụ 2 : { int a, b; /*bi ế n a,b trong kh ố i l ệ nh “bên ngoài”*/ … l ệ nh; { int a,b; /*bi ế n a,b bên trong kh ố i l ệ nh con*/ } } - N ế u m ộ t bi ế n đượ c khai báo bên ngoài kh ố i l ệ nh và không trùng tên v ớ i bi ế n bên trong kh ố i l ệ nh thì nó c ũ ng đượ c s ử d ụ ng bên trong kh ố i l ệ nh. - M ộ t kh ố i l ệ nh con có th ể s ử d ụ ng các bi ế n bên ngoài, các l ệ nh bên ngoài không th ể s ử d ụ ng các bi ế n bên trong kh ố i l ệ nh con. Ví d ụ : { int a, b, c; …l ệ nh; { int c, d; …l ệ nh; } } II. C Ấ U TRÚC R Ẽ NHÁNH C ấ u trúc r ẽ nhánh là m ộ t c ấ u trúc đượ c dùng r ấ t ph ổ bi ế n trong các ngôn ng ữ l ậ p trình nói chung. Trong C, có hai d ạ ng: d ạ ng không đầ y đủ và d ạ ng đầ y đủ . II.1. D ạ ng không đầ y đủ Cú pháp: if (< Bi ể u th ứ c đ i ề u ki ệ n >) Trang 45 L ậ p trình c ă n b ả n <Công vi ệ c> L ư u đồ cú pháp : Bt đ ki ệ n Công vi ệ c Sai Đ úng Thoát Gi ả i thích : <Công vi ệ c> đượ c th ể hi ệ n b ằ ng 1 câu l ệ nh hay 1 kh ố i l ệ nh....
View Full Document

This note was uploaded on 01/18/2012 for the course INFORMATIK 2011 taught by Professor Phanthuongcang during the Winter '11 term at Cornell.

Page1 / 20

Phan 2 - Chuong 4 (Cac lenh co cau truc) - L ậ p trình c...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online