Phan 2 - Chuong 5 (Ham)

Phan 2 - Chuong 5 (Ham) - Lp trnh cn bn Chng 5 CHNG TRNH...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
L p trình c ă n b n Ch ươ ng 5 CH ƯƠ NG TRÌNH CON H c xong ch ươ ng này, sinh viên s n m đượ c các v n đề sau: Khái ni m v hàm (function) trong C. Cách xây d ng và cách s d ng hàm trong C. I. KHÁI NI M V HÀM TRONG C Trong nh ng ch ươ ng trình l n, có th có nh ng đ o n ch ươ ng trình vi ế t l p đ i l p l i nhi u l n, để tránh r ườ m rà và m t th i gian khi vi ế t ch ươ ng trình; ng ườ i ta th ườ ng phân chia ch ươ ng trình thành nhi u module, m i module gi i quy ế t m t công vi c nào đ ó. Các module nh ư v y g i là các ch ươ ng trình con. M t ti n l i khác c a vi c s d ng ch ươ ng trình con là ta có th d dàng ki m tra xác đị nh tính đ úng đắ n c a nó tr ướ c khi ráp n i vào ch ươ ng trình chính và do đ ó vi c xác đị nh sai sót để ti ế n hành hi u đ ính trong ch ươ ng trình chính s thu n l i h ơ n. Trong C, ch ươ ng trình con đượ c g i là hàm. Hàm trong C có th tr v k ế t qu thông qua tên hàm hay có th không tr v k ế t qu . Hàm có hai lo i: hàm chu n và hàm t đị nh ngh ĩ a. Trong ch ươ ng này, ta chú tr ng đế n cách đị nh ngh ĩ a hàm và cách s d ng các hàm đ ó. M t hàm khi đượ c đị nh ngh ĩ a thì có th s d ng b t c đ âu trong ch ươ ng trình. Trong C, m t ch ươ ng trình b t đầ u th c thi b ng hàm main. Ví d 1 : Ta có hàm max để tìm s l n gi a 2 s nguyên a, b nh ư sau: int max(int a, int b) { return (a>b) ? a:b; } Ví d 2 : Ta có ch ươ ng trình chính (hàm main) dùng để nh p vào 2 s nguyên a,b và in ra màn hình s l n trong 2 s #include <stdio.h> #include <conio.h> int max(int a, int b) { return (a>b) ? a:b; } int main() { int a, b, c; printf("\n Nhap vao 3 so a, b,c "); scanf("%d%d%d",&a,&b,&c); printf("\n So lon la %d",max(a, max(b,c))); getch(); return 0; } Trang 63
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
L p trình c ă n b n I.1. Hàm th ư vi n Hàm th ư vi n là nh ng hàm đ ã đượ c đị nh ngh ĩ a s n trong m t th ư vi n nào đ ó, mu n s d ng các hàm th ư vi n thì ph i khai báo th ư vi n tr ướ c khi s d ng b ng l nh #include <tên th ư vi n.h> M t s th ư vi n: alloc.h assert.h bcd.h bios.h complex.h conio.h ctype.h dir.h dirent.h dos.h errno.h fcntl.h float.h fstream.h grneric.h graphics.h io.h iomanip.h iostream.h limits.h locale.h malloc.h math.h mem.h process.h setjmp.h share.h signal.h stdarg.h stddef.h stdio.h stdiostr.h stdlib.h stream.h string.h strstrea.h sys\stat.h sys\timeb.h sys\types.h time.h values.h Ý ngh
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/18/2012 for the course INFORMATIK 2011 taught by Professor Phanthuongcang during the Winter '11 term at Cornell.

Page1 / 10

Phan 2 - Chuong 5 (Ham) - Lp trnh cn bn Chng 5 CHNG TRNH...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online