Phan 2 - Chuong 6 (Mang)

Phan 2 - Chuong 6 (Mang) - Lp trnh cn bn Chng VI KIU MNG Hc...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
L p trình c ă n b n Ch ươ ng VI KI U M NG H c xong ch ươ ng này, sinh viên s n m đượ c các v n đề sau: Khái ni m v ki u d li u m ng c ũ ng nh ư ng d ng c a nó. Cách khai báo bi ế n ki u m ng và các phép toán trên các ph n t c a m ng. I. GI I THI U KI U D LI U “KI U M NG” TRONG C M ng là m t t p h p các ph n t c đị nh có cùng m t ki u, g i là ki u ph n t . Ki u ph n t có th là có các ki u b t k : ký t , s , chu i ký t …; c ũ ng có khi ta s d ng ki u m ng để làm ki u ph n t cho m t m ng (trong tr ườ ng h p này ta g i là m ng c a m ng hay m ng nhi u chi u). Ta có th chia m ng làm 2 lo i: m ng 1 chi u và m ng nhi u chi u. M ng là ki u d li u đượ c s d ng r t th ườ ng xuyên. Ch ng h n ng ườ i ta c n qu n lý m t danh sách h và tên c a kho ng 100 sinh viên trong m t l p. Nh n th y r ng m i h và tên để l ư u tr ta c n 1 bi ế n ki u chu i, nh ư v y 100 h và tên thì c n khai báo 100 bi ế n ki u chu i. N ế u khai báo nh ư th ế này thì đ o n khai báo c ũ ng nh ư các thao tác trên các h tên s r t dài dòng và r c r i. Vì th ế , ki u d li u m ng giúp ích ta trong tr ườ ng h p này; ch c n khai báo 1 bi ế n, bi ế n này có th coi nh ư là t ươ ng đươ ng v i 100 bi ế n chu i ký t ; đ ó là 1 m ng mà các ph n t c a nó là chu i ký t . Hay nh ư để l ư u tr các t khóa c a ngôn ng l p trình C, ta c ũ ng dùng đế n m t m ng để l ư u tr chúng. II. M NG 1 CHI U N ế u xét d ướ i góc độ toán h c, m ng 1 chi u gi ng nh ư m t vector. M i ph n t c a m ng m t chi u có giá tr không ph i là m t m ng khác . II.1. Khai báo II.1.1. Khai báo m ng v i s ph n t xác đị nh (khai báo t ườ ng minh) Cú pháp: <Ki u> <Tên m ng ><[s ph n t ]> Ý ngh ĩ a: - Tên m ng : đ ây là m t cái tên đặ t đ úng theo quy t c đặ t tên c a danh bi u. Tên này c ũ ng mang ý ngh ĩ a là tên bi ế n m ng. - S ph n t : là m t h ng s nguyên, cho bi ế t s l ượ ng ph n t t i đ a trong m ng là bao nhiêu (hay nói khác đ i kích th ướ c c a m ng là gì). -
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 8

Phan 2 - Chuong 6 (Mang) - Lp trnh cn bn Chng VI KIU MNG Hc...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online