{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Phan 2 - Chuong 7 (Con tro)

Phan 2 - Chuong 7 (Con tro) - Lp trnh cn bn Chng VII KIU...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
L p trình c ă n b n Ch ươ ng VII KI U CON TR H c xong ch ươ ng này, sinh viên s n m đượ c các v n đề sau: Khái ni m v ki u d li u “con tr ”. Cách khai báo và cách s d ng bi ế n ki u con tr . M i quan h gi a m ng và con tr . I. GI I THI U KI U D LI U CON TR Các bi ế n chúng ta đ ã bi ế t và s d ng tr ướ c đ ây đề u là bi ế n có kích th ướ c và ki u d li u xác đị nh. Ng ườ i ta g i các bi ế n ki u này là bi ế n t ĩ nh. Khi khai báo bi ế n t ĩ nh, m t l ượ ng ô nh cho các bi ế n này s đượ c c p phát mà không c n bi ế t trong quá trình th c thi ch ươ ng trình có s d ng h ế t l ượ ng ô nh này hay không. M t khác, các bi ế n t ĩ nh d ng này s t n t i trong su t th i gian th c thi ch ươ ng trình dù có nh ng bi ế n mà ch ươ ng trình ch s d ng 1 l n r i b . M t s h n ch ế có th g p ph i khi s d ng các bi ế n t ĩ nh: o C p phát ô nh d ư , gây ra lãng phí ô nh . o C p phát ô nh thi ế u, ch ươ ng trình th c thi b l i. Để tránh nh ng h n ch ế trên, ngôn ng C cung c p cho ta m t lo i bi ế n đặ c bi t g i là bi ế n độ ng v i các đặ c đ i m sau: o Ch phát sinh trong quá trình th c hi n ch ươ ng trình ch không phát sinh lúc b t đầ u ch ươ ng trình. o Khi ch y ch ươ ng trình, kích th ướ c c a bi ế n, vùng nh đị a ch vùng nh đượ c c p phát cho bi ế n có th thay đổ i. o Sau khi s d ng xong có th gi i phóng để ti ế t ki m ch trong b nh . Tuy nhiên các bi ế n độ ng không có đị a ch nh t đị nh nên ta không th truy c p đế n chúng đượ c. Vì th ế , ngôn ng C l i cung c p cho ta m t lo i bi ế n đặ c bi t n a để kh c ph c tình tr ng này, đ ó là bi ế n con tr (pointer) v i các đặ c đ i m: o Bi ế n con tr không ch a d li u mà ch ch a đị a ch c a d li u hay ch a đị a ch c a ô nh ch a d li u. o Kích th ướ c c a bi ế n con tr không ph thu c vào ki u d li u, luôn có kích th ướ c c đị nh là 2 byte. II. KHAI BÁO VÀ S D NG BI N CON TR II.1. Khai báo bi ế n con tr Cú pháp: <Ki u> * <Tên con tr > Ý ngh ĩ a : Khai báo m t bi ế n có tên là Tên con tr dùng để ch a đị a ch c a các bi ế n có ki u Ki u.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 10

Phan 2 - Chuong 7 (Con tro) - Lp trnh cn bn Chng VII KIU...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online