Phan 2 - Chuong 8 (Chuoi ky tu)

Phan 2 - Chuong 8 (Chuoi ky tu) - Lp trnh cn bn Chng VIII:...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
L p trình c ă n b n Ch ươ ng VIII: CHU I KÝ T H c xong ch ươ ng này, sinh viên s n m đượ c các v n đề sau: ± Khái ni m v chu i ký t . ± M t s hàm x lý chu i và ng d ng c a chúng trong th c t ế . I. KHÁI NI M Chu i ký t là m t dãy g m các ký t ho c m t m ng các ký t đượ c k ế t thúc b ng ký t ‘\0’ (còn đượ c g i là ký t NULL trong b ng mã Ascii). Các h ng chu i ký t đượ c đặ t trong c p d u nháy kép “”. II. KHAI BÁO II.1 Khai báo theo m ng Cú pháp: char <Bi ế n> [Chi u dài t i đ a] Ví d : Trong ch ươ ng trình, ta có khai báo: char Ten[12]; Trong khai báo này, b nh s cung c p 12+1 bytes để l ư u tr n i dung c a chu i ký t Ten; byte cu i cùng l ư u tr ký t ‘\0’ để ch m d t chu i. Ghi chú: - Chi u dài t i đ a c a bi ế n chu i là m t h ng nguyên n m trong kho ng t 1 đế n 255 bytes. - Chi u dài t i đ a không nên khai báo th a để tránh lãng phí b nh , nh ư ng c ũ ng không nên khai báo thi ế u. II.2 Khai báo theo con tr Cú pháp: char *<Bi ế n> Ví d : Trong ch ươ ng trình, ta có khai báo: char *Ten; Trong khai báo này, b nh s dành 2 byte để l ư u tr đị a ch c a bi ế n con tr Ten đ ang ch đế n, ch ư a cung c p n ơ i để l ư u tr d li u. Mu n có ch để l ư u tr d li u, ta ph i g i đế n hàm malloc() ho c calloc() có trong “alloc.h”, sau đ ó m i gán d li u cho bi ế n. II.3 V a khai báo v a gán giá tr Cú pháp: char <Bi ế n>[]=<”H ng chu i”> Ví d : #include<stdio.h> #include<conio.h> int main() { char Chuoi[]="Mau nang hay la mau mat em” ; Trang 92
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
L p trình c ă n b n printf("Vua khai bao vua gan tr : %s”,Chuoi) ; getch(); return 0; } * Ghi chú : Chu i đượ c khai báo là m t m ng các ký t nên các thao tác trên m ng có th áp d ng đố i v i chu i ký t . III. CÁC THAO TÁC TRÊN CHU I KÝ T III.1. Nh p xu t chu i III.1.1 Nh p chu i t bàn phím Để nh p m t chu i ký t t bàn phím, ta s d ng hàm gets() Cú pháp: gets(<Bi ế n chu i>) Ví d : char Ten[20]; gets(Ten); Ta c ũ ng có th s d ng hàm scanf() để nh p d li u cho bi ế n chu i, tuy nhiên lúc này ta ch có th nh p đượ c m t chu i không có d u kho ng tr ng. Ngoài ra, hàm cgets() (trong conio.h) c
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/18/2012 for the course INFORMATIK 2011 taught by Professor Phanthuongcang during the Winter '11 term at Cornell.

Page1 / 7

Phan 2 - Chuong 8 (Chuoi ky tu) - Lp trnh cn bn Chng VIII:...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online