{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Phan 2 - Chuong 9 (Cau truc)

Phan 2 - Chuong 9 (Cau truc) - Lp trnh cn bn Chng IX KIU CU...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
L p trình c ă n b n Ch ươ ng IX: KI U C U TRÚC H c xong ch ươ ng này, sinh viên s n m đượ c các v n đề sau: Khái ni m v ki u c u trúc. Cách s d ng ki u c u trúc. Con tr c u trúc. I. KI U C U TRÚC TRONG C I.1 Khái ni m Ki u c u trúc (Structure) là ki u d li u bao g m nhi u thành ph n có ki u khác nhau, m i thành ph n đượ c g i là m t tr ườ ng (field) S khác bi t gi a ki u c u trúc và ki u m ng là: các ph n t c a m ng là cùng ki u còn các ph n t c a ki u c u trúc có th có ki u khác nhau. Hình nh c a ki u c u trúc đượ c minh h a: 1 2 3 4 5 6 7 Tr ườ ng Đ ây là c u trúc có 7 tr ườ ng Còn ki u m ng có d ng: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ph n t Đ ây là m ng có 15 ph n t I.2 Đị nh ngh ĩ a ki u c u trúc Cách 1 : struct <Tên c u trúc> { <Ki u> <Tr ườ ng 1> ; <Ki u> <Tr ườ ng 2> ; …….. <Ki u> <Tr ườ ng n> ; }; Cách 2 : S d ng t khóa typedef để đị nh ngh ĩ a ki u: typedef struct { <Ki u> <Tr ườ ng 1> ; <Ki u> <Tr ườ ng 2> ; …….. Trang 98
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
L p trình c ă n b n <Ki u> <Tr ườ ng n> ; } <Tên c u trúc>; Trong đ ó: - <Tên c u trúc>: là m t tên đượ c đặ t theo quy t c đặ t tên c a danh bi u; tên này mang ý ngh ĩ a s là tên ki u c u trúc. - <Ki u> <Tr ườ ng i> (i=1..n): m i tr ườ ng trong c u trúc có d li u thu c ki u gì (tên c a tr ườ ng ph i là m t tên đượ c đặ t theo quy t c đặ t tên c a danh bi u). Ví d 1 : Để qu n lý ngày, tháng, n ă m c a m t ngày trong n ă m ta có th khai báo ki u c u trúc g m 3 thông tin: ngày, tháng, n ă m. struct NgayThang { unsigned char Ngay; unsigned char Thang; unsigned int Nam; }; typedef struct { unsigned char Ngay; unsigned char Thang; unsigned int Nam; } NgayThang; Ví d 2 : M i sinh viên c n đượ c qu n lý b i các thông tin: mã s sinh viên, h tên, ngày tháng n ă m sinh, gi i tính, đị a ch th ườ ng trú. Lúc này ta có th khai báo m t struct g m các thông tin trên. struct SinhVien { char MSSV[10]; char HoTen[40]; struct NgayThang NgaySinh; int Phai; char DiaChi[40]; }; typedef struct { char MSSV[10]; char HoTen[40]; NgayThang NgaySinh; int Phai; char DiaChi[40]; } SinhVien; I.3 Khai báo bi ế n c u trúc Vi c khai báo bi ế n c u trúc c ũ ng t ươ ng t nh ư khai báo bi ế n thu c ki u d li u chu n.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}