Phan 2 - Chuong 10 (Tap tin)

Phan 2 - Chuong 10 (Tap tin) - Lp trnh cn bn Chng 10 KIU TP...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
L p trình c ă n b n Ch ươ ng 10 KI U T P TIN H c xong ch ươ ng này, sinh viên s n m rõ các v n đề sau: ± M t s khái ni m v t p tin? ± Các b ướ c thao tác v i t p tin. ± M t s hàm truy xu t t p tin v ă n b n. ± M t s hàm truy xu t t p tin nh phân. I. M T S KHÁI NI M V T P TIN Đố i v i các ki u d li u ta đ ã bi ế t nh ư ki u s , ki u m ng, ki u c u trúc thì d li u đượ c t ch c trong b nh trong (RAM) c a máy tính nên khi k ế t thúc vi c th c hi n ch ươ ng trình thì d li u c ũ ng b m t; khi c n chúng ta b t bu c ph i nh p l i t bàn phím. Đ i u đ ó v a m t th i gian v a không gi i quy ế t đượ c các bài toán v i s li u l n. Để gi i quy ế t v n đề , ng ườ i ta đư a ra ki u t p tin (file) cho phép l ư u tr d li u b nh ngoài ( đĩ a). Khi k ế t thúc ch ươ ng trình thì d li u v n còn do đ ó chúng ta có th s d ng nhi u l n. M t đặ c đ i m khác c a ki u t p tin là kích th ướ c l n v i s l ượ ng các ph n t không h n ch ế (ch b h n ch ế b i dung l ượ ng c a b nh ngoài). Có 3 lo i d li u ki u t p tin: o T p tin v ă n b n (Text File): là lo i t p tin dùng để ghi các ký t lên đĩ a, các ký t này đượ c l ư u tr d ướ i d ng mã Ascii. Đ i m đặ c bi t là d li u c a t p tin đượ c l ư u tr thành các dòng, m i dòng đượ c k ế t thúc b ng ký t xu ng dòng (new line), ký hi u ‘\n’; ký t này là s k ế t h p c a 2 ký t CR (Carriage Return - V đầ u dòng, mã Ascii là 13) và LF (Line Feed - Xu ng dòng, mã Ascii là 10). M i t p tin đượ c k ế t thúc b i ký t EOF (End Of File) có mã Ascii là 26 (xác đị nh b i t h p phím Ctrl + Z). T p tin v ă n b n ch có th truy xu t theo ki u tu n t . o T p tin đị nh ki u (Typed File): là lo i t p tin bao g m nhi u ph n t cùng ki u: char, int, long, c u trúc… và đượ c l ư u tr trên đĩ a d ướ i d ng m t chu i các byte liên t c. o T p tin không đị nh ki u (Untyped File): là lo i t p tin mà d li u c a chúng g m các c u trúc d li u mà ng ườ i ta không quan tâm đế n n i dung ho c ki u c a nó, ch l ư u ý đế n các y ế u t v t lý c a t p tin nh ư độ l
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 10

Phan 2 - Chuong 10 (Tap tin) - Lp trnh cn bn Chng 10 KIU TP...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online