Phu Luc A - Ph lc A TURBO C Phn ph lc ny s gii thiu cho cc...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ph l c A TURBO C ++ Ph n ph l c này s gi i thi u cho các b n v cách cài đặ t, kh i độ ng và s d ng Turbo C++ IDE để so n th o, biên d ch, b t l i, và th c thi các ch ươ ng trình C++ c a b n. Cài đặ t và kh i độ ng Turbo C B n ph i s d ng trình INSTALL để cài đặ t Turbo C ++ . T t c các t p tin cài đặ t s đượ c gi i nén và chép t i h th ng máy tính c a b n m t cách thích h p. B n không th th c hi n vi c này th công đượ c. Để b t đầ u cài đặ t, chuy n đế n th ư m c ch a b ngu n cài đặ t và kích ho t trình INSTALL để ti ế n hành cài đặ t. Trình INSTALL cài c hai trình biên d ch và các công c vào h th ng c a b n. Th ư m c m c đị nh c a Turbo C++ là C:\TC. Để kh i độ ng ch ươ ng trình Turbo C++ b n chuy n vào th ư m c C:\TC\BIN và kích ho t TC.exe. Tuy nhiên để có th kh i độ ng nhanh ta có th t o m t shortcut đế n C:\TC\Bin\TC.exe nh ư hình A.1 sau. Ph L c: Turbo C 171
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Hình A.1 T o shortcut để kh i độ ng trình Turbo C++ Turbo C++ IDE Turbo C++ IDE cung c p m i th mà b n c n để vi ế t, so n th o, biên d ch, qu n lý, ch y, liên k ế t, và b t l i ch ươ ng trình c a b n. Thanh trình đơ n ngang đỉ nh c a màn hình cho phép b n th c hi n h u h ế t các ch c n ă ng đ ã nêu. B n có th kích ho t thanh trình đơ n này b ng m t trong hai cách: ± Nh n phím F10, ho c ± Kích chu t vào m t v trí b t k trên thanh trình đơ n này Hình A.2 minh h a c a s chính sau khi kh i độ ng c a Turbo C++. Ph L c: Turbo C 172
Background image of page 2
Hình A.2 C a s chính c a Turbo C++ IDE Thanh trình đơ n ngang ch a l n l ượ t t trái qua ph i các trình đơ n con sau: File, Edit, Search, Run, Compile, Debug, Project, Options, Window, và Help.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/18/2012 for the course INFORMATIK 2011 taught by Professor Phanthuongcang during the Winter '11 term at Cornell.

Page1 / 11

Phu Luc A - Ph lc A TURBO C Phn ph lc ny s gii thiu cho cc...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online