{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

truyen du lieu - _Chng 1 Nhng-1 khi nim c bn I CHNG 1 NHNG...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
____________________________________________________ Ch ươ ng 1 Nh ng khái ni m c ơ b n I - 1 _____________________________________________________________________________________________________ Nguy n Trung L p Truy n d li u CH ƯƠ NG 1 NH NG KHÁI NI M C Ơ B N VÀI DÒNG L CH S NH NG KHÁI NI M CHUNG H TH NG TRUY N T ƯƠ NG T H TH NG TRUY N S H TH NG M VÀ MÔ HÌNH OSI ___________________________________________________________________________ 1.1 VÀI DÒNG L CH S Thông tin d li u là ph ươ ng pháp truy n thông dùng mã nh phân thay cho tín hi u. Có th coi l ch s thông tin d li u b t đầ u vào n ă m 1837 v i s phát minh đ i n tín c a Samuel F. B. Morse. Đ ó là h th ng truy n các xung đ i n bi u di n cho các d u ch m, v ch (t ươ ng đươ ng v i các s nh phân 1, 0) trên các đườ ng dây đồ ng nh các máy c ơ đ i n. Các t h p khác nhau c a các mã này thay cho các ch , s , d u .... đượ c g i là mã Morse. B n đ i n tín đầ u tiên đượ c phát hi n Anh do Charles Wheatstone và William Cooke th c hi n nh ư ng h th ng c a h ph i dùng 6 đườ ng dây. N ă m 1840, Morse đă ng ký sáng ki ế n v đ i n tín M đế n n ă m 1844 thì đườ ng dây đ i n tín đầ u tiên đượ c thi ế t l p gi a Baltimore và Washington D.C.. N ă m 1849, b n tin đầ u tiên đượ c in nh ư ng v i v n t c r t ch m, cho đế n n ă m 1860 v n t c in đạ t đượ c là 15 bps. Công ty Đ i n tín Mi n Tây (Western Union Telegraph Company) đượ c thi ế t l p n ă m 1850 Rochester, New York cho phép th c hi n vi c trao đổ i thông tin gi a các cá nhân. N ă m 1874, Emile Baudot thi ế t k ế đượ c máy phát dùng ph ươ ng pháp đ a h p, có th truy n cùng lúc 6 b n tin trên cùng m t đườ ng dây. N ă m 1876, Alexander Graham Bell đ ã đư a đ i n tín lên m t b ướ c phát tri n m i: s ra đờ i c a đ i n tho i. Thay vì chuy n b n tin thành các chu i mã Morse, Bell đ ã cho th y r ng ng ườ i ta có th truy n th ng tín hi u đ i n đặ c tr ư ng cho ti ế ng nói trên các đườ ng dây. Nh ng h th ng đ i n tho i đầ u tiên c n các c p đườ ng dây khác nhau cho hai ng ườ i mu n trao đổ i thông tin v i nhau, m t ng ườ i ph i n i đ i n tho i c a mình vào đ úng đườ ng dây n i v i đ i n tho i c a ng ườ i mà mình mu n liên l c. D n d n s k ế t n i đượ c th c hi n b i các t ng đ ài c ơ khí r i t ng đ ài đ i n t , s . . . . Ng ườ i ta không còn bi ế t h th ng ho t độ ng th ế nào, ch c n quay (bây gi thì b m) s đượ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}