{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

VB - Visual Basic CHNG 1 TNG QUAN V VISUAL BASIC 6.0 Mc tiu...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Visual Basic CH ƯƠ NG 1 T NG QUAN V VISUAL BASIC 6.0 M c tiêu : Ch ươ ng này gi i thi u v môi tr ườ ng phát tri n tích h p (IDE) Microsoft Visual Basic 6.0; c ũ ng nh ư giúp sinh viên có cái nhìn t ng quan v Visual Basic. H c xong ch ươ ng này, sinh viên ph i n m b t đượ c các v n đề sau : - S d ng môi tr ườ ng phát tri n tích h p VB 6.0 để phát tri n ng d ng. - Cách t o d án m i (New Project) trong VB 6.0. Ki ế n th c có liên quan : - S d ng h đ i u hành Windows. Tài li u tham kh o : - Visual Basic 6 Certification Exam Guide - Chapter 1, Page 1 - Dan Mezick & Scot Hillier - McGraw-Hill - 1998. Trang 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Visual Basic I. Gi i thi u v Visual Basic 6.0 Visual Basic 6.0 (VB6) là m t phiên b n c a b công c l p trình Visual Basic (VB), cho phép ng ườ i dùng ti ế p c n nhanh cách th c l p trình trên môi tr ườ ng Windows. Nh ng ai đ ã t ng quen thu c v i VB thì tìm th y VB6 nh ng tính n ă ng tr giúp m i và các công c l p trình hi u qu . Ng ườ i dùng m i làm quen v i VB c ũ ng có th làm ch VB6 m t cách d dàng. V i VB6, chúng ta có th : Khai thác th ế m nh c a các đ i u khi n m r ng. Làm vi c v i các đ i u khi n m i (ngày tháng v i đ i u khi n MonthView và DataTimePicker, các thanh công c có th di chuy n đượ c CoolBar, s d ng đồ h a v i ImageCombo, thanh cu n FlatScrollBar,…). Làm vi c v i các tính n ă ng ngôn ng m i. Làm vi c v i DHTML. Làm vi c v i c ơ s d li u. Các b sung v l p trình h ướ ng đố i t ượ ng. II. Cài đặ t Visual Basic 6.0 S d ng ch ươ ng trình Setup, ng ườ i dùng có th cài đặ t VB6 lên máy tính c a mình. Ch ươ ng trình Setup này còn cài đặ t các t p tin c n thi ế t để xem tài li u trên đĩ a CD MSDN (Microsoft Developer Network). N ế u c n, ng ườ i dùng có th cài đặ t riêng ph n tài li u và ví d m u c a Visual Basic lên máy tính. Để cài đặ t VB6, ng ườ i dùng nên ki m tra máy tính c a mình đả m b o đượ c c u hình t i thi u. Các yêu c u h th ng t i thi u : - Microsoft Windows 95 tr lên ho c là Microsoft Windows NT Workstation 4.0 tr lên. - T c độ CPU 66 MHz tr lên. - Màn hình VGA ho c màn hình có độ phân gi i cao đượ c h tr b i Microsoft Windows.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}