{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

AI - AI HOC QUOC GIA TRNG AI HOC BACH KHOA THANH PHO KHOA...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA THAØNH PHOÁ KHOA ÑIEÄN VAØ ÑIEÄN TÖÛ BOÄ MOÂN ÑIEÀU KHIEÅN TÖÏ ÑOÄNG BAØI GIAÛNG MOÂN HOÏC : Trí Tueä Nhaân Taïo Vaø Heä Chuyeân Gia Thaønh phoá Hoà Chí Minh Ngaøy 7 Thaùng 01 Naêm 2006 Bieân soïan : Tieán só Nguyeãn Thieän Thaønh
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Baøi giaûng moân Trí tueä nhaân taïo vaø heä chuyeân gia http://www.khvt.com Trang 2 Noäi dung baøi giaûng: CHÖÔNG 1 : TOÅNG QUAN VEÀ TRÍ TUEÄ NHAÂN TAÏO ........................................................... 5 1.1) Trí tueä nhaân taïo laø gì ? ....................................................................................................................................... 5 1.2) Lòch söû phaùt trieån trí tueä nhaân taïo : ................................................................................................................. 5 1.3) Caùc thaønh phaàn cô baûn cuûa trí tueä nhaân taïo : ................................................................................................. 6 CHÖÔNG 2 : CAÙC PHÖÔNG PHAÙP GIAÛI QUYEÁT VAÁN ÑEÀ CÔ BAÛN .................................. 9 2.1) Khoâng Gian Baøi Toùan : .............................................................................................................................................. 9 Ví duï 1: Khoâng gian baøi toùan bình ñöïng nöôùc . .............................................................................................................. 9 Ví duï 2 : Khoâng gian baøi toùan troø chôi 8 soá . ............................................................................................................... 11 Ví duï 3 : Khoâng gian baøi toùan ba tu só vaø ba keû aên thòt ngöôøi ..................................................................................... 12 Ví duï 4 : Baøi toùan rao soá hoïc (Cryarithmetic) .............................................................................................................. 14 Ví duï 5 : Baøi toùan haønh trình ngöôøi baùn haøng ............................................................................................................. 14 2.2) Chieán Löôïc Tìm Kieám : ........................................................................................................................................... 14 1) Tìm kieám suy dieãn tieán : ................................................................................................................................... 14 2) Chieán löôïc tìm kieám suy dieãn luøi : ................................................................................................................... 15 2.3) Giaûi Thuaät Tìm Kieám : ............................................................................................................................................ 16 1) Giaûi thuaät tìm kieám theo chieàu roäng ((Breadth_First_Search): ............................................................................... 17 2) Giaûi thuaät tìm kieám theo chieàu saâu (Depth First Search) : ...................................................................................... 18 3) Giaûi thuaät tìm kieám truyeàn luøi ( Back Tracking search ) : ....................................................................................... 19 2.4) Tìm Kieám Heuristic : ............................................................................................................................................... 20 1) Heuristic laø gì ? .................................................................................................................................................... 20 2) Giaûi thuaät tìm kieám Best_First_Search : ........................................................................................................ 21 3) Haøm ñaùnh giaù heuristic : ................................................................................................................................... 23 2.5) Baøi Toùan Raøng Buoäc : .............................................................................................................................................. 26 CHÖÔNG 3 : HEÄ CHUYEÂN GIA .............................................................................................. 28 3.1) Heä chuyeân gia laø gì ? ................................................................................................................................................ 28 3.2) Caáu truùc heä chuyeân gia : .......................................................................................................................................... 29 3.3) Thieát Keá Heä Chuyeân Gia : ...................................................................................................................................... 30 1) Heä chuyeân gia suy dieãn tieán : ........................................................................................................................... 31 2) Thieát keá heä chuyeân gia suy dieãn luøi : .............................................................................................................. 36
Background image of page 2
Bieân soaïn: Tieán só Nguyeãn Thieän Thaønh Hoïc kì 2 naêm hoïc 2005-2006 Trang 3 CHÖÔNG 4 : CAÙC PHÖÔNG PHAÙP BIEÅU DIEÃN TRI THÖÙC ................................................. 41 4.1) Bieåu Dieãn Tri Thöùc Laø Gì ? .................................................................................................................................... 41 4.2) Bieåu Dieãn Tri Thöùc Nhôø Logic Vò Töø : .................................................................................................................. 42 1) Logic ñeà xuaát : .................................................................................................................................................... 42 2) Logic vò tö ø : ......................................................................................................................................................... 44 3) Giaûi baøi toùan baèng phöông phaùp hôïp giaûi : .................................................................................................... 47 4.3) Bieåu Dieãn Tri Thöùc Nhôø Maïng Ngöõ Nghóa : ......................................................................................................... 49 4.4) Bieåu Dieãn Tri Thöùc Nhôø Frame : ........................................................................................................................... 51 4.5) Giôùi Thieäu Veà Ngoân Ngöõ Laäp Prolog : .................................................................................................................. 56 1) Caáu truùc chöông trình : ..................................................................................................................................... 56 2) Caùc loïai toùan töû : ................................................................................................................................................. 58 3) Xöû lyù danh saùch trong ngoân ngöõ laäp trình Prolog : ....................................................................................... 59 5.1) ÖÙng Duïng trí Tueä Nhaân Taïo Phaân Tích Baûo Veä Heä Thoáng Naêng Löôïng ñieän : .............................................. 73 5.2) Baøi Toùan Robot Tìm Vaøng : .................................................................................................................................... 78 5.3) Baøi Toùan Laäp Phöông Aùn Cho Caùnh Tay Robot Xeáp Khoái : .............................................................................. 81 CHÖÔNG 6 : XÖÛ LYÙ TRI THÖÙC KHOÂNG CHAÉC CHAÉN ...................................................... 86 6.1) Lyù Giaûi Döôùi Ñieàu Kieän Khoâng Chaéc Chaén : ....................................................................................................... 86 6.2) Xöû Lyù Tri Thöùc Khoâng Chaéc Chaén Duøng Lyù Thuyeát Xaùc Suaát : ...................................................................... 87 1) Lyù thuyeát xaùc suaát : ........................................................................................................................................... 87 2) Lyù giaûi chính xaùc döôùi ñieàu kieän khoâng chaéc chaén duøng xaùc suaát : ............................................................ 88 3)
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}