Bai tap lon HDH - Bi tp ln 1. Tm hiu c ch khi ng my tnh v...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Bài tập lớn 1. Tìm hiểu cơ chế khởi động máy tính và nạp hệ điều hành? Làm thế nào để người sử dụng máy tính có thể lựa chọn hệ điều hành khi bật máy? 2. Tìm hiểu cấu trúc một hệ điều hành và so sánh với hệ điều hành tương đương khác? 3. Tìm hiểu một hệ thống file (FAT,NTFS, EXT)?
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/18/2012 for the course INFORMATIK 2011 taught by Professor Phanthuongcang during the Winter '11 term at Cornell.

Page1 / 2

Bai tap lon HDH - Bi tp ln 1. Tm hiu c ch khi ng my tnh v...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online