Bai tap - Bai tap Ky thuat so Chng 2 Bai tap chng 2 1. Bien...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Baøi taäp Kyõ thuaät soá Chöông 2 1 Baøi taäp chöông 2 1. Bieán ñoåi caùc soá nhò phaân sau sang thaäp phaân: a) 10110 2 b) 10001101 2 c) 100100001001 2 d) 1111010111 2 e) 10111111 2 f) 110001101 2 2. Bieán ñoåi caùc soá thaäp phaân sau soá nhò phaân: a) 37 b) 14 c) 189 d) 205 e) 2313 f) 511 3. Bieán ñoåi caùc soá baùt phaân sau sang nhò phaân: a) 47 8 b) 23 8 c) 170 8 d) 206 8 e) 2313 8 f) 616 8 4. Bieán ñoåi caùc soá thaäp luïc phaân sau sang nhò phaân: a) AF 16 b) 1A2 16 c) 234 16 d) 12A4 16 e) BC12 16 f) 517 16 5. Bieán ñoåi caùc soá thaäp phaân sau sang baùt phaân: a) 111 b) 97 c) 234 d) 45 e) 3214 f) 517 6. Bieán ñoåi caùc soá thaäp phaân sau sang thaäp luïc phaân: a) 22 b) 321 c) 2007 d) 123 e) 4234 f) 517 7. Bieán ñoåi caùc soá nhò phaân sau sang baùt phaân: a) 1011100101 2 b) 100111000011 2 c) 111000111 2 d) 1000010011 2 e) 110010100101 2 f) 100011100 2 8. Bieán ñoåi caùc soá nhò phaân trong baøi 7 sang thaäp luïc phaân: 9. Bieán ñoåi caùc soá baùt phaân sau sang thaäp luïc phaân: a) 743 8 b) 36 8 c) 3777 8 d) 257 8 e) 1204 8 f) 1432 8 10. Bieán ñoåi caùc soá thaäp luïc phaân trong baøi 4 sang baùt phaân: 11. Bieán ñoåi caùc soá nhò phaân sau sang thaäp phaân: a) 101110.0101 2 b) 100111000.011 2 c) 111000.111 2 d) 100001.0011 2 e) 110010100.101 2 f) 100011.100 2 12. Maõ hoùa caùc soá thaäp phaân sau sang BCD: a) 47 b) 962 c) 187 d) 1204 e) 187 f) 822
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Baøi taäp Kyõ thuaät soá Chöông 3 Baøi taäp chöông 3 1. Xaùc ñònh bieåu thöùc Boolean vaø baûng chaân trò cho caùc maïch sau ñaây. (b) A B C X (a) A B C D X (c) A B C A B DF (d) 2. Veõ sô ñoà maïch cho caùc bieåu thöùc sau ñaây, chæ söû duïng coång AND, OR vaø NOT. a. D C B E D C B A x + + + = ) ( b. Q P N M y + + = ) ( c. Q P W z + = d. ) ( N P MN t + = Trang 1
Background image of page 2
Baøi taäp Kyõ thuaät soá Chöông 3 3. Xaùc ñònh bieåu thöùc Boolean vaø baûng chaân trò cho caùc maïch sau ñaây. A B C X (a) (b) 4. Ch ng minh b ng đạ i s các bi u th c sau: a. B A B A B A B A . . . . + = + b. () ( ) B A C A C A B A + + = + . . c. C B C A C B C A . . . . + = + d. ( ) ( ) ( ) C A B A C B C A B A + + = + + + e. ( ) ( ) C B C A C B C A + + = + + 5. Ñôn giaûn caùc bieåu thöùc Boolean sau: a. ) )( )( ( P N P M N M x + + + = b. D C B A y ) ( + = c. D C B C AB C B A z + + = d. ) )( ( N M N M t + + = 6. Ñôn giaûn caùc bieåu thöùc Boolean sau: a. C AB B A ABC x + + = b. XZ YZ X y + = c. ) )( ( Y X Y X z + + = d. ) ( Z W WZ X XY t + + = e. ) )( ( D C B A D A C B m + + = 7. Ñôn giaûn caùc bieåu thöùc Boolean sau: a. C A ABC C A x + + = b. WZ XY Z Z Y X y + + + + = ) ( c. ) ( ) ( CD A A B D C D B A z + + + = d. ) )( )( ( D C B A C A C A t + + + + = Trang 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Baøi taäp Kyõ thuaät soá Chöông 3 8. Haõy söû duïng coång NAND 2 ngoõ vaøo ñeå laøm moät maïch logic töông ñöông vôùi coång NOR 2 ngoõ vaøo. (Caùch ñôn giaûn nhaát) 9. Haõy söû duïng coång NOR 2 ngoõ vaøo ñeå laøm moät maïch logic töông ñöông vôùi coång NAND 2 ngoõ vaøo. (Caùch ñôn giaûn nhaát). 10. Tìm buø cuûa caùc bieåu thöùc sau ñaây: a. Y X Y X x + = b. E D C B A y + + = ) ( c. ) )( ( ) ( D C D C B A D C D C AB z + + + + = d. ) )( )( ( Y X Z X Z Y X t + + + + = Trang 3
Background image of page 4
Baøi taäp Kyõ thuaät soá Chöông 4 Baøi taäp chöông 4 1. Theå hieän caùc bieåu thöùc sau ñaây döôùi daïng chuaån taéc tuyeån vaø chuaån taéc hoäi.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/18/2012 for the course INFORMATIK 2011 taught by Professor Phanthuongcang during the Winter '11 term at Cornell University (Engineering School).

Page1 / 16

Bai tap - Bai tap Ky thuat so Chng 2 Bai tap chng 2 1. Bien...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online