{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Bai tap - Bai tap Ky thuat so Chng 2 Bai tap chng 2 1 Bien...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Baøi taäp Kyõ thuaät soá Chöông 2 1 Baøi taäp chöông 2 1. Bieán ñoåi caùc soá nhò phaân sau sang thaäp phaân: a) 10110 2 b) 10001101 2 c) 100100001001 2 d) 1111010111 2 e) 10111111 2 f) 110001101 2 2. Bieán ñoåi caùc soá thaäp phaân sau soá nhò phaân: a) 37 b) 14 c) 189 d) 205 e) 2313 f) 511 3. Bieán ñoåi caùc soá baùt phaân sau sang nhò phaân: 4. Bieán ñoåi caùc soá thaäp luïc phaân sau sang nhò phaân: 5. Bieán ñoåi caùc soá thaäp phaân sau sang baùt phaân: 6. Bieán ñoåi caùc soá thaäp phaân sau sang thaäp luïc phaân: a) 22 b) 321 c) 2007 d) 123 e) 4234 f) 517 7. Bieán ñoåi caùc soá nhò phaân sau sang baùt phaân: 8. Bieán ñoåi caùc soá nhò phaân trong baøi 7 sang thaäp luïc phaân: 9. Bieán ñoåi caùc soá baùt phaân sau sang thaäp luïc phaân: a) 743 8 b) 36 8 c) 3777 8 d) 257 8 e) 1204 8 f) 1432 8 10. Bieán ñoåi caùc soá thaäp luïc phaân trong baøi 4 sang baùt phaân: 11. Bieán ñoåi caùc soá nhò phaân sau sang thaäp phaân: 12. Maõ hoùa caùc soá thaäp phaân sau sang BCD:
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Baøi taäp Kyõ thuaät soá Chöông 3 Baøi taäp chöông 3 1. Xaùc ñònh bieåu thöùc Boolean vaø baûng chaân trò cho caùc maïch sau ñaây. (b) A B C X (a) A B C D X (c) A B C A B D F (d) 2. Veõ sô ñoà maïch cho caùc bieåu thöùc sau ñaây, chæ söû duïng coång AND, OR vaø NOT. a. D C B E D C B A x + + + = ) ( b. Q P N M y + + = ) ( c. Q P W z + = d. ) ( N P MN t + = Trang 1
Background image of page 2