{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Cautrucdulieu - NGUYN VN LINH TRN CAO TRNG TH THANH TUYN LM...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
NGUY N V Ă N LINH TR N CAO ĐỆ TR ƯƠ NG TH THANH TUY N LÂM HOÀI B O PHAN HUY C ƯỜ NG TR N NGÂN BÌNH C U TRÚC D LI U 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
C u trúc d li u L i nói đầ u ĐẠ I H C C N TH Ơ – 12/2003 L I NÓI ĐẦ U Để đ áp ng nhu c u h c t p c a các b n sinh viên, nh t là sinh viên chuyên ngành tin h c, Khoa Công Ngh Thông Tin Tr ườ ng Đạ i H c C n Th ơ chúng tôi đ ã ti ế n hành biên so n các giáo trình, bài gi ng chính trong ch ươ ng trình h c. Giáo trình môn C u Trúc D Li u này đượ c biên so n c ơ b n d a trên quy n "Data Structures and Algorithms" c a Alfred V. Aho, John E. Hopcroft và Jeffrey D. Ullman do Addison-Wesley tái b n n ă m 1987. Giáo trình này c ũ ng đượ c biên so n d a trên kinh nghi m gi ng d y nhi u n ă m môn C u Trúc D Li u và Gi i Thu t c a chúng tôi. Tài li u này đượ c so n theo đề c ươ ng chi ti ế t môn C u Trúc D Li u c a sinh viên chuyên ngành tin h c c a Khoa Công Ngh Thông Tin Tr ườ ng Đạ i H c C n Th ơ . M c tiêu c a nó nh m giúp các b n sinh viên chuyên ngành có m t tài li u cô đọ ng dùng làm tài li u h c t p, nh ư ng chúng tôi c ũ ng không lo i tr toàn b các đố i t ượ ng khác tham kh o. Chúng tôi ngh ĩ r ng các b n sinh viên không chuyên tin và nh ng ng ườ i quan tâm t i c u trúc d li u và gi i thu t s tìm đượ c trong này nh ng đ i u h u ích. M c dù đ ã r t c g ng nhi u trong quá trình biên so n giáo trình nh ư ng ch c ch n giáo trình s còn nhi u thi ế u sót và h n ch ế . R t mong nh n đượ c s đ óng góp ý ki ế n quý báu c a sinh viên và các b n đọ c để giáo trình ngày m t hoàn thi n h ơ n. C n th ơ , ngày 10 tháng 11 n ă m 2003 Các tác gi Tr n Cao Đệ Nguy n V ă n Linh Tr ươ ng Th Thanh Tuy n Lâm Hoài B o Phan Huy C ườ ng Tr n Ngân Bình Trang 2
Background image of page 2
C u trúc d li u M c l c M C L C CH ƯƠ NG I M ĐẦ U .............................................................................................................. 9 U I. T BÀI TOÁN ĐẾ N CH ƯƠ NG TRÌNH ................................................................................... 9 1. Mô hình hóa bài toán th c t ế ................................................................................................ 9 2. Gi i thu t (algorithms) ....................................................................................................... 12 3. Ngôn ng gi và tinh ch ế t ng b ướ c (Pseudo-language and stepwise refinement) ........... 15 4. Tóm t t ................................................................................................................................ 17 II. KI U D LI U TR U T ƯỢ NG (ABSTRACT DATA TYPE) ................................................ 18 1. Khái ni m tr u t ượ ng hóa ................................................................................................... 18 2. Tr u t ượ ng hóa ch ươ ng trình ............................................................................................. 18 3. Tr u t ượ ng hóa d li u ....................................................................................................... 19 III. KI U D LI U - C U TRÚC D LI U VÀ KI U D LI U TR U T ƯỢ NG (DATA
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 151

Cautrucdulieu - NGUYN VN LINH TRN CAO TRNG TH THANH TUYN LM...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online