{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

chap2 - Chng 2 M ha v iu ch II 1 CHNG 2 M HA V IU CH PH TN...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
________________________________________________________________ ____________________ Ch ươ ng 2 Mã hóa và đ i u ch ế II - 1 $ CH ƯƠ NG 2 MÃ HÓA VÀ Đ I U CH PH T N C A TÍN HI U Ph t n gián đ o n Ph t n liên t c MÃ HÓA Các d ng mã ph bi ế n K thu t ng u nhiên hóa Đ I U CH Biên độ Góc Xung Trong truy n thông, tin t c và d li u là t t c nh ng gì c n trao đổ i, chúng có th ti ế ng nói, hình nh, t p h p các con s , các ký hi u, các đạ i l ượ ng đ o l ườ ng . . . đượ c đư a vào máy phát để phát đ i hay nh n đượ c máy thu. Tín hi u chính là tin t c đ ã đượ c x để có th truy n đ i trên h th ng thông tin. Vi c x lý bao g m chuy n đổ i, mã hóa và đ i u ch ế . Chuy n đổ i là bi ế n các tin t c d ướ i d ng không đ i n thành ra tín hi u đ i n. Mã hóa là gán cho tín hi u m t giá tr nh phân và đặ c tr ư ng b i các m c đ i n áp c th để có th truy n trên kênh truy n và ph c h i máy thu. Đ i u ch ế là dùng tín hi u c n truy n để làm thay đổ i m t thông s nào đ ó c a m t tín hi u khác, tín hi u này th c hi n nhi m v mang tín hi u c n truy n đế n n ơ i thu nên đượ c g i là sóng mang (carrier wave). M c đ ích c a s đ i u ch ế là d i ph t n c a tín hi u c n truy n đế n m t vùng ph t n khác thích h p v i tính ch t c a đườ ng truy n và nh t là có th truy n đồ ng th i nhi u kênh cùng m t lúc ( đ a h p phân t n s ). Ch ươ ng này đề c p đế n s đ i u ch ế và mã hóa. Nh ư ng tr ướ c tiên, chúng ta c n nh c l i m t s tính ch t c a tín hi u qua vi c phân tích tín hi u không sin thành t ng c a các tín hi u hình sin và l ư u ý đế n m i quan h t n s -th i gian c a tín hi u. 2 . 1 ph t n c a tín hi u Trong m t h th ng thông tin t n t i 3 d ng tín hi u v i ph t n khác nhau: - Lo i th nh t là các tín hi u có tính tu n hoàn có d ng hình sin ho c không. M t tín hi u không sin là t ng h p c a nhi u tín hi u hình sin có t n s khác nhau. K ế t qu này có đượ c b ng cách dùng chu i Fourier để phân tích tín hi u.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 13

chap2 - Chng 2 M ha v iu ch II 1 CHNG 2 M HA V IU CH PH TN...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online