{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

chap3 - Chng 3 Cc loi m trong truyn d liu CHNG 3 III 1 CC...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
___________________________________________ Ch ươ ng 3 Các lo i mã trong truy n d li u III - 1 ± CH ƯƠ NG 3 CÁC LO I MÃ TRONG TRUY N D LI U MÃ NH PHÂN Mã Baudot Mã ASCII Mã EBCDIC CÁC MÃ PHÁT HI N L I Ki m tra ch n l Ki m tra kh i Ki m tra d ư th a theo chu k Mã Hamming MÃ NÉN D LI U Mã Huffman Mã Run-length Mã vi phân M T MÃ Mã Caesar đ a m u t Mã chuy n v Mã DES __________________________________________________________________________________________ ____ Tin t c bao g m các v ă n b n, s li u, hình nh . . . . c n đượ c mã hóa b ng t p h p các s nh phân tr ướ c khi đượ c chuy n đổ i thành các tín hi u s để truy n đ i M t y ế u t quan tr ng trong h th ng thông tin là độ chính xác, thi ế u y ế u t này h th ng xem nh ư không có giá tr s d ng, nên kèm theo b n tin th ườ ng ph i thêm vào các t mã có kh n ă ng phát hi n l i và th m chí s a đượ c l i. Ngoài ra, n ế u s l ượ ng bit dùng để mã hóa cùng m t đố i t ượ ng càng ít thì v i cùng v n t c truy n, l ượ ng thông tin truy n c a h th ng càng l n mà l i h n ch ế đượ c kh n ă ng x y ra l i. Do đ ó vi c gi m s l ượ ng bit dùng mã hóa c ũ ng là m t v n đề c n đượ c quan tâm. Ch ươ ng này bàn đế n m t s ph ươ ng pháp mã hóa d li u ph bi ế n để t o các lo i mã có kh n ă ng phát hi n l i, phát hi n và s a l i, các lo i mã nén. 3.1 MÃ NH PHÂN C A CÁC CH S Để bi u di n các ch và s ng ườ i ta dùng các mã nh phân. M t s nh phân n bit bi u th đượ c 2 n ký t (ch , s , các d u hi u .... ) Các b mã ph bi ế n trong truy n d li u là : mã Baudot, mã ASCII và mã EBCDIC 3.1.1 Mã Baudot Là b mã nh phân dùng 5 bit để bi u di n ch s và m t s d u hi u. B ng 3.1 B mã Baudot Ch D u/S Ch D u/S _____________________________________________________________________________________________________ Nguy n Trung L p Truy n d li u
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
___________________________________________ Ch ươ ng 3 Các lo i mã trong truy n d li u III - 2 110001001101 110100101000 010110010110 010101100110 101111001001 0011100110 00011 01101 A B C D E F G H I J K L M N O P - ? : $ 3 ! & # 8 ' ( ) . , 9 0 11101 01010 10100 00001 11100 01111 11001 10111 10101 10001 11111 11011 00100 00010 01000 00000 Q R S T U V W X Y Z LTRS FIGS SPC CR LF NULL 1 4 BELL 5 7 ; 2 / 6 " LTRS FIGS SPC CR LF NULL V i n = 5 ch có 2 5 = 32 mã khác nhau, không đủ để bi u di n các ký t ch và s nên m t s mã ph i bi u th c hai và chúng đượ c phân bi t b ng cách kèm theo ký t FIGS ho c LTRS tr ướ c.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}