chap4 - _Ch ư ng 4 Truy ề n n ố i ti p b ấ t...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ___________________________________________Ch ươ ng 4 Truy ề n n ố i ti ế p b ấ t đồ ng b ộ IV - 1 ☯ CH ƯƠ NG 4 TRUY Ề N N Ố I TI Ế P B Ấ T ĐỒ NG B Ộ ♣ H Ệ TH Ố NG TRUY Ề N D ữ LI Ệ U ¡ V ậ n hành ¡ Dung l ượ ng kênh truy ề n ♣ M Ẫ U TÍN HI Ệ U TRONG TRUY Ề N B Ấ T ĐỒ NG B Ộ ♣ VÀI IC TH Ự C HI Ệ N GIAO TH Ứ C B Ấ T Đ Ồ NG B Ộ ¡ 6402 c ủ a INTERSIL ¡ 6850 c ủ a MOTOROLA ¡ 8251 c ủ a INTEL __________________________________________________________________________________________ ____ Nh ư đ ã bi ế t, trong các h ệ th ố ng truy ề n d ữ li ệ u có hai cách đư a tín hi ệ u lên đườ ng truy ề n: n ố i ti ế p và song song. Cách truy ề n song song th ườ ng đượ c truy ề n trên m ộ t kho ả ng cách ng ắ n, ví d ụ gi ữ a các thi ế t b ị trong cùng m ộ t phòng nh ư t ừ máy tính sang máy in. Cách truy ề n n ố i ti ế p th ườ ng đượ c th ự c hi ệ n khi kho ả ng cách truy ề n khá xa. Ngoài ra, trong cách truy ề n n ố i ti ế p, d ự a vào cách th ự c hi ệ n s ự đồ ng b ộ gi ữ a n ơ i phát và thu ta có hai ch ế độ ho ạ t độ ng: đồ ng b ộ và b ấ t đồ ng b ộ . Trong ch ế độ b ấ t đồ ng b ộ , xung đồ ng h ồ đượ c t ạ o ra m ộ t cách riêng r ẻ ở máy phát và máy thu d ự a vào t ầ n s ố danh đị nh t ươ ng ứ ng v ớ i v ậ n t ố c truy ề n (bit rate ho ặ c baud rate). Trong ch ế độ đồ ng b ộ , n ơ i phát có th ể g ử i xung đồ ng h ồ t ớ i n ơ i thu theo m ộ t kênh truy ề n song song v ớ i kênh truy ề n d ữ li ệ u ho ặ c n ơ i thu t ự t ạ o ra xung đồ ng h ồ b ằ ng cách tách tín hi ệ u th ờ i gian t ừ dòng d ữ li ệ u. Ch ươ ng này bàn đế n ch ế độ truy ề n n ố i ti ế p b ấ t đồ ng b ộ . Chúng ta s ẽ l ầ n l ượ t gi ớ i thi ệ u tính ch ấ t chung c ủ a h ệ th ố ng truy ề n d ữ li ệ u, các giao th ứ c c ủ a h ệ th ố ng truy ề n b ấ t đồ ng b ộ . Chúng ta c ũ ng s ẽ kh ả o sát vài IC th ự c hi ệ n ch ứ c n ă ng bi ế n đổ i song song ↔ n ố i ti ế p trong các thi ế t b ị thu phát . 4.1 H Ệ TH Ố NG TRUY Ề N D Ữ LI Ệ U 4.1.1 V ậ n hành M ộ t m ẫ u h ệ th ố ng truy ề n d ữ li ệ u g ồ m 3 b ộ ph ậ n chính (H 4.1) - M ộ t c ặ p thi ế t b ị x ử lý tín hi ệ u (Terminal, vd máy tính), m ộ t c ủ a máy phát (chuy ể n thông tin thành tín hi ệ u s ố ) và m ộ t c ủ a máy thu (chuy ể n d ữ li ệ u s ố thành thông tin)....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 17

chap4 - _Ch ư ng 4 Truy ề n n ố i ti p b ấ t...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online