{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

chap5 - _Chng 5 Cc chun giao tip V 1 CHNG 5 cc chun giao...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
_________________________________________________Ch ươ ng 5 Các chu n giao ti ế p V - 1 ¡ CH ƯƠ NG 5 các chu n giao ti ế p GIAO TI P DÙNG DÒNG Đ I N VÒNG 20 mA CHU N GIAO TI P RS232D Đă c tính c ơ Đặ c tính đ i n Ch c n ă ng CHU N GIAO TI P RS449, 422A & 423A ___________________________________________________________________________ ____ V n đề k ế t n i các thi ế t b truy n thông s tr nên h n lo n m t khi có r t nhi u thi ế t b c a nhi u hãng s n xu t khác nhau đượ c phép k ế t n i vào h th ng thông tin qu c gia. Th y tr ướ c đ i u đ ó, Hi p H i K Ngh Đ i n T (EIA) đ ã cho ra đờ i các chu n giao ti ế p để chu n hóa vi c k ế t n i các thi ế t b nói trên. Khi máy tính (DTE) và các thi ế t b truy n d li u (DCE) khác đượ c đặ t trong cùng m t tòa nhà, chúng có th đượ c n i v i nhau m t cách kinh t ế b ng nh ng dây truy n ho c nh ng m ch giao ti ế p n i ti ế p ho t độ ng b ă ng t n c ơ b n (d i n n). Trong tr ườ ng h p tr kháng ra và tín hi u TTL c a UART không thích h p để phát tr c ti ế p lên đườ ng dây, ta ph i dùng m ch kích phát và thu, nh ng m ch này cho phép s d ng các m c đ i n áp ho c dòng đ i n l n h ơ n tiêu chu n c a IC s . Ch ươ ng này s bàn đế n m t s chu n giao ti ế p c a EIA th a mãn các giao th c t ng 1, t c các tiêu chu n liên h đế n tính n ă ng v t lý c a đườ ng truy n, các đặ c tính đ i n c a tín hi u và cách s d ng các b k ế t n i và các chân ra. 5.1 Giao ti ế p dùng dòng đ i n vòng 20 mA Dòng đ i n vòng đầ u tiên đượ c dùng để truy n tín hi u nh phân b t đồ ng b gi a máy tính và máy vi n n (teleprinter, TTY). Trong cách truy n này, m c 1 đượ c bi u th b i dòng đ i n vòng 20 mA và m c 0 b i dòng đ i n 0 mA. Nh ư v y thông tin đượ c truy n đ i chính là s t t m c a dòng đ i n. H th ng là m t vòng kín g m m t ngu n dòng t o ra dòng đ i n không đổ i 20 mA, b ph n đ óng ng t (current switch) đượ c đặ t máy phát và b ph n dò ra dòng đ i n này (current detect) máy thu. Khi h th ng không có tín hi u để truy n, ng ườ i ta giám sát s liên t c c a h th ng d a vào s hi n h u c a dòng đ i n 20 mA này. Đ ây chính là lý do t i sao trong các h th ng sau này ng ườ i ta đư a bit 1 lên đườ ng truy n khi h th ng ngh .
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}