{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

chap6 - _Chng 6-1 Truyn ni tip ng b VI CHNG 6 TRUYN NI TIP...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
_____________________________________________Ch ươ ng 6 Truy n n i ti ế p đồ ng b VI - 1 0 CH ƯƠ NG 6 TRUY N N I TI P ĐỒ NG B GIAO TI P GI A DTE VÀ DCE ĐỒ NG B CÁC GIAO TH C ĐỒ NG B Giao th c đồ ng b nh phân Giao th c h ướ ng bit VÀI IC LSI DÙNG TRONG TRUY N ĐỒ NG B USART 8251A c a Intel SSDA 6852 c a Motorola K M TRA H TH NG THÔNG TIN Phép đ o t s PAR Bi u đồ m t V ph ươ ng di n th c hi n s đồ ng b gi a máy thu và phát trong m t h th ng thông tin hai ch ế độ truy n b t đồ ng b đồ ng b có nh ng đ i m khác bi t : - Ch ế độ truy n b t đồ ng b : để phát b n tin ng ườ i ta phát đ i t ng ký t m t và s đồ ng b đượ c th c hi n cho t ng ký t này b i các bit Start và Stop thêm vào tr ướ c và sau m i ký t . Xung đồ ng h đượ c t o ra m t cách riêng r máy thu và máy phát. Nh ư v y, s đồ ng b đượ c th c hi n chính xác khi t n s xung đồ ng h máy thu hoàn toàn đ úng v i t n s xung đồ ng h máy phát, n ế u không tin t c nh n đượ c s có l i. - Ch ế độ truy n đồ ng b : để phát m t b n tin ng ườ i ta xem nó là m t kh i và phát đ i m t l n c kh i đ ó, s đồ ng b đượ c th c hi n b ng cách cho máy phát phát kèm theo tín hi u d li u các xung đồ ng h mà máy thu khi dò ra s dùng để đồ ng b tín hi u máy thu. Th c t ế , vi c này ch đượ c th c hi n khi h th ng thu phát khép kín v m t v t lý, hay nói cách khác máy phát và thu ph i g n nhau. Khi máy phát không th g i riêng tín hi u xung đồ ng h t i máy thu thì máy thu ph i có m ch tách bit th i gian t chính tín hi u d li u để th c hi n s đồ ng b . máy thu đồ ng b , ngoài vi c dò tín hi u đồ ng b ra, máy thu ph i bi ế t phân bi t đượ c ranh gi i c a m i ký t để vi c ph c h i b n tin không b l i. Ta th y vi c th c hi n giao th c b t đồ ng b t ươ ng đố i đơ n gi n, giá thành th p nh ư ng hi u qu không cao. Gi s để phát m t ký t mã ASCII thì ph i dùng ít nh t 9 bit (7 bit ký t , 1 bit start, 1 bit stop), thì t l hao là 2/9 = 0,22=22%. Trong khi đ ó, t l này trong ch ế độ đồ ng b là r t th p, kho ng vài %.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern