chap8 - ________________________________________________Ch...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ________________________________________________Ch ươ ng 8 Các ph ươ ng pháp đ a h ợ p VIII - 1 ¡ CH ƯƠ NG 8 CÁC PH ƯƠ NG PHÁP Đ A H Ợ P ¢ Đ A H Ợ P T Ầ N S Ố (FDM) £ T ạ o sóng mang £ Đ i ề u ch ỉ nh biên độ £ Truy ề n sóng vi ba ¢ Đ A H Ợ P TH Ờ I GIAN (TDM) £ Đồ ng b ộ £ Không đồ ng b ộ __________________________________________________________________________________________ Nh ư chúng ta đ ã bi ế t, để truy ề n đồ ng th ờ i nhi ề u kênh thông tin trên m ộ t đườ ng truy ề n ng ườ i ta có th ể dùng m ộ t trong hai ph ươ ng pháp đ a h ợ p: đ a h ợ p phân th ờ i gian và đ a h ợ p phân t ầ n s ố . Ph ươ ng pháp đ a h ợ p phân th ờ i gian phù h ợ p v ớ i vi ệ c truy ề n tín hi ệ u s ố , đượ c dùng ph ổ bi ế n trong các h ệ th ố ng đ i ệ n tho ạ i s ố . Ph ươ ng pháp đ a h ợ p phân t ầ n s ố phù h ợ p v ớ i vi ệ c truy ề n tín hi ệ u t ươ ng t ự , đượ c dùng r ộ ng rãi trong các ph ươ ng ti ệ n thông tin khác nh ư truy ề n thanh, truy ề n hình . . .. Trong ch ươ ng này chúng ta s ẽ xét qua các ph ươ ng pháp đ a h ợ p để truy ề n d ữ li ệ u và/ho ặ c âm hi ệ u b ằ ng sóng mang t ươ ng t ự ho ặ c s ố . 8.1 đ a h ợ p t ầ n s ố (frequency division multiplexing, FDM) Trong truy ề n d ữ li ệ u dùng sóng mang t ươ ng t ự , ng ườ i ta đ ã khai thác tri ệ t để ph ươ ng pháp này để có th ể truy ề n, trong m ộ t kho ả ng th ờ i gian, càng nhi ề u thông tin càng t ố t. Hi ệ n nay kh ả n ă ng truy ề n 10.800 kênh âm thanh (VB, Voice Band) đồ ng th ờ i trên sóng mang t ươ ng t ự đ ã là hi ệ n th ự c. Trong d ả i t ầ n c ủ a đườ ng truy ề n dùng FDM, m ỗ i ngu ồ n thông tin chi ế m m ộ t kho ả ng t ầ n s ố xác đị nh và các ngu ồ n khác nhau s ẽ chia s ẻ d ả i t ầ n này. Thí d ụ , trong đ i ề u ch ế AM, các ngu ồ n thông tin khác nhau nh ư ng chi ế m cùng m ộ t d ả i t ầ n s ố (g ọ i là d ả i n ề n, base band) s ẽ đ i ề u ch ế các t ầ n s ố sóng mang khác nhau để d ờ i ph ổ t ầ n c ủ a chúng lên các vùng khác nhau và do đ ó có th ể đ a h ợ p để truy ề n cùng lúc (H 8.1) (H 8.1) Ứ ng v ớ i m ỗ i tín hi ệ u đ i ề u ch ế s ẽ xu ấ t hi ệ n hai b ă ng c ạ nh trên và d ướ i, ch ứ a cùng ngu ồ n thông tin và b ả n thân sóng mang thì không ch ứ a thông tin trong đ ó, nh ư v ậ y m ộ t ph ươ ng pháp truy ề n h ữ u hi ệ u là ch ỉ truy ề n m ộ t b ă ng c ạ nh và lo ạ i b ỏ sóng mang (SSBSC, Single Side Band Suppressed Carrier)....
View Full Document

This note was uploaded on 01/18/2012 for the course INFORMATIK 2011 taught by Professor Phanthuongcang during the Winter '11 term at Cornell University (Engineering School).

Page1 / 15

chap8 - ________________________________________________Ch...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online