{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

chap9 - Chng 9 Hc my Chng IX HC MY(MACHINE LEARNING Ni dung...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch ươ ng 9: H c máy Ch ươ ng IX H C MÁY (MACHINE LEARNING) N i dung chính : Trong ch ươ ng này, chúng ta s tìm hi u v m t nhánh nghiên c u hi n đạ i c a Trí Tu Nhân T o, đ ó là h c máy bao g m gi i thu t ID3, m ng neuron, và gi i thu t di truy n. M c tiêu c n đạ t : Sau ch ươ ng này, sinh viên có th : ¾ Hi u đượ c m c tiêu c a l ĩ nh v c ‘máy hoc’. ¾ Bi ế t 3 ti ế p c n h c c a l ĩ nh v c h c máy. ¾ V n d ng gi i thu t ID3 vào các bài toán th c t ế ¾ Hi u khái ni m m ng neuron và các v n đề có liên quan ¾ Hi u gi i thu t di truy n và ng d ng c a nó vào các bài toán th c t ế . Ki ế n th c tiên quy ế t : Bi u di n tri th c d ng lu t, tìm ki ế m trong không gian tr ng thái, khái ni m Entropy trong Lý thuy ế t thông tin. Tài li u tham kh o : [1] Geogre F. Luger – Artificial Intelligence, Structures and Strategies for Complex Problem Solving– Addison – Wesley Publishing Company, Inc – 2002 (trang 349 – 381, 417 – 438, 469 – 480) [2] Tom M. Mitchell – Machine Learning – McGraw Hill, Inc (trang 52 – 65) [3] Wikipedia – Bách khoa toàn th ư m - H c máy: http://en.wikipedia.org/wiki/Machine_learning [4] Ender ÖZCAN, Murat ERENTÜRK – A Brief Review Of Memetic Algorithms For Solving TSP : http://physics.yeditepe.edu.tr/merenturk/tainn04.ppt I GI I THI U: Khi đượ c h i v nh ng k n ă ng thông minh nào là c ơ b n nh t đồ ng th i khó t độ ng hóa nh t c a con ng ườ i ngoài các ho t độ ng sáng t o ngh thu t, hành độ ng ra quy ế t đị nh mang Võ Hu nh Trâm – Tr n Ngân Bình 153
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Giáo Trình Trí Tu Nhân T o tính đạ o đứ c, trách nhi m xã h i thì ng ườ i ta th ườ ng đề c p đế n v n đề ngôn ng và h c. Trãi qua nhi u n ă m, hai l ĩ nh v c này v n là m c tiêu, thách th c c a khoa h c TTNT. T m quan tr ng c a vi c h c thì không c n ph i tranh cãi, vì kh n ă ng h c chính là m t trong nh ng thành t quan tr ng c a hành vi thông minh. M c dù ti ế p c n h chuyên gia đ ã phát tri n đượ c nhi u n ă m, song s l ượ ng các h chuyên v n còn h n ch ế . M t trong nh ng nguyên nhân ch y ế u là do quá trình tích l ũ y tri th c ph c t p, chi phí phát tri n các h chuyên gia r t cao, nh ư ng chúng không có kh n ă ng h c, kh n ă ng t thích nghi khi môi tr ườ ng thay đổ i. Các chi ế n l ượ c gi i quy ế t v n đề c a chúng c ng nh c và khi có nhu c u thay đổ i, thì vi c s
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}