{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

CHNG IIstand - Chng II Ngn ng v biu din ngn ng Chng II NGN...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch ươ ng II : Ngôn ng và bi u di n ngôn ng Ch ươ ng II NGÔN NG VÀ BI U DI N NGÔN NG N i dung chính : Ch ươ ng này trình bày quan ni m hình th c v ngôn ng và khái ni m v các công c dùng để mô t m t t p h u h n ngôn ng có hi u qu - đ ó là v ă n ph m và ôtômát. Đ ây là nh ng công c đị nh ngh ĩ a toán h c ch t ch đượ c nghiên c u k càng và đ ã tr thành m t thành ph n ch y ế u c a lý thuy ế t ngôn ng hình th c. M c tiêu c n đạ t : Sau ch ươ ng này, m i sinh viên c n n m v ng các khái ni m sau : ¾ C u trúc ngôn ng t nhiên c ũ ng nh ư ngôn ng l p trình. ¾ Các phép toán c ơ b n trên chu i, ngôn ng ¾ Cách th c bi u di n ngôn ng ¾ Cách phân lo i v ă n ph m theo quy t c c a Noam Chomsky ¾ Xác đị nh các thành ph n c a m t v ă n ph m. ¾ M i liên quan gi a ngôn ng và v ă n ph m. Ki ế n th c c ơ b n : Để ti ế p thu t t n i dung c a ch ươ ng này, sinh viên c n có m t s các ki ế n th c liên quan v chu i, ký hi u, t trong các ngôn ng t nhiên nh ư ti ế ng Vi t, ti ế ng Anh; c u trúc cú pháp c a các ch ươ ng trình máy tính vi ế t b ng m t s ngôn ng l p trình c ơ b n nh ư Pascal, C… Tài li u tham kh o : [1] John E. Hopcroft, Jeffrey D.Ullman – Introduction to Automata Theory, Languages and Computation – Addison – Wesley Publishing Company, Inc – 1979 (trang 1 – trang 12). [2] H V ă n Quân – Giáo trình lý thuy ế t ôtômát và ngôn ng hình th c – Nhà xu t b n Đạ i h c qu c gia Tp. H Chí Minh – 2002 (trang 8 – trang 18). [3] The Chomsky Hierarchy : http://en.wikipedia.org/wiki/Chomsky_hierarchy 9
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch ươ ng II : Ngôn ng và bi u di n ngôn ng I. T NG QUAN V NGÔN NG Các ngôn ng l p trình (nh ư Pascal, C, ...) l n ngôn ng t nhiên (nh ư ti ế ng Vi t, ti ế ng Anh, ...) đề u có th xem nh ư là t p h p các câu theo m t c u trúc quy đị nh nào đ ó. Câu c a ngôn ng , trong ti ế ng Vi t nh ư " An là sinh viên gi i " hay trong Pascal là m t đ o n ch ươ ng trình b t đầ u b ng t khóa program cho đế n d u ch m câu k ế t thúc ch ươ ng trình, đề u là m t chu i liên ti ế p các t , nh ư An ”, “ gi i ” hay “ begin ”, “ if ”, x2 ”, “ 215 ”, t c các chu i h u h n các ph n t c a m t b ch cái c ơ s nào đ ó. Ta có th xem chúng nh ư là các ký hi u c ơ b n c a ngôn ng .
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 11

CHNG IIstand - Chng II Ngn ng v biu din ngn ng Chng II NGN...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online