CHNG Istand - Chng I : B tc ton Chng I B TC TON Ni dung...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch ươ ng I : B túc toán Ch ươ ng I B TÚC TOÁN N i dung chính : Trong ch ươ ng này, chúng ta s nh c l i m t cách khái quát các thu t ng và ki ế n th c toán h c s đượ c dùng đế n trong su t giáo trình. Đ ó là các ki ế n th c liên quan đế n đồ th , cây, t p h p, quan h và m t vài ph ươ ng pháp ch ng minh toán h c thông th ườ ng. N ế u các khái ni m này là m i đố i v i b n, b n nên xem l i m t cách c n th n. Ng ượ c l i, n ế u chúng không là m i, b n có th đọ c l ướ t nhanh qua ch ươ ng này, nh ư ng hãy ch c ch n r ng mình đ ã n m rõ v chúng. M c tiêu c n đạ t : Sau ch ươ ng này, sinh viên có th : ¾ Xác đị nh t p h p và các phép toán c ơ b n trên t p h p ¾ Đị nh ngh ĩ a m t quan h , l p quan h và các tính ch t c a quan h . ¾ Xác đị nh quan h t ươ ng đươ ng và phép bao đ óng. ¾ Ch ng minh m t phát bi u toán h c theo ph ươ ng pháp quy n p. ¾ N m v ng các khái ni m v đồ th và cây. Ki ế n th c c ơ b n : Các ki ế n th c Toán có liên quan. Tài li u tham kh o : [1] John E. Hopcroft, Jeffrey D.Ullman – Introduction to Automata Theory, Languages and Computation – Addison – Wesley Publishing Company, Inc – 1979 (trang 1 – trang 12). [2] V.J. Rayward-Smith – A First course in Formal Language Theory (Second Editor) – McGraw-Hill Book Company Europe – 1995 ( Chapter 1: Mathematical Prerequisites) [3] Các giáo trình v Toán r i r c I. T P H P (Sets) M t t p h p là t p các đố i t ượ ng không có s l p l i. M i đố i t ượ ng trong t p h p đượ c g i là ph n t (element) c a t p h p đ ó. 1.1. Ký hi u t p h p 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Ch ươ ng I : B túc toán N ế u s ph n t trong m t t p h p không quá l n, hay nói cách khác – t p h p là h u h n, t p h p có th đượ c đặ c t b ng cách li t kê các ph n t c a nó. Thí d 1.1 : D xác đị nh t p h p các ngày trong tu n : D = { Mon, Tues, Wed, Thurs, Fri, Sat, Sun } Các ph n t trong t p h p vi ế t cách nhau b i d u “ , “ và đặ t trong c p d u { và }. Không có s b t bu c v th t li t kê các ph n t trong t p h p. Ch ng h n, t p h p D c ũ ng t ươ ng đươ ng v i t p h p sau : D = { Mon, Wed, Fri, Thurs, Sun, Tues, Sat } N ế u ph n t x là thành ph n c a t p h p A, ta vi ế t x A ( đọ c là x thu c A), và n
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 9

CHNG Istand - Chng I : B tc ton Chng I B TC TON Ni dung...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online