{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

CHNG IVstand - Chng IV Vn phm chnh quy v cc tnh cht CHNG Iv...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch ươ ng IV : V ă n ph m chính quy và các tính ch t 51 CH ƯƠ NG Iv V Ă N PH M CHÍNH QUY VÀ CÁC TÍNH CH T N i dung chính : Trong ch ươ ng này, ta s đề c p đế n l p v ă n ph m chính quy (d ng v ă n ph m tuy ế n tính trái ho c ph i) - m t ph ươ ng ti n khác để xác đị nh ngôn ng ta l i th y r ng l p ngôn ng do chúng sinh ra v n là l p ngôn ng chính quy. Đ i u này đượ c th hi n b i m i t ươ ng quan gi a v ă n ph m chính quy và ôtômát h u h n. Ti ế p sau đ ó, ta s nghiên c u m t s tính ch t c a l p ngôn ng chính quy, c ũ ng nh ư các gi i thu t xác đị nh t p chính quy. M c tiêu c n đạ t: Cu i ch ươ ng, sinh viên c n ph i n m v ng : ¾ Đị nh ngh ĩ a m t bi u th c chính quy ký hi u cho t p ngôn ng . ¾ M i liên quan gi a ôtômát h u h n và bi u th c chính quy. ¾ Các tính ch t c a t p chính quy. ¾ Xây d ng ôtômát t bi u th c chính quy ¾ Vi ế t v ă n ph m chính quy sinh ra cùng t p ngôn ng đượ c cho b i ôtômát. Ki ế n th c c ơ b n : Để ti ế p thu t t n i dung c a ch ươ ng này, sinh viên c n n m v ng các thành ph n t ng quát c a m t v ă n ph m c u trúc, các d ng lu t sinh; hi u bi ế t v ngôn ng t nhiên; c ơ ch ế đ oán nh n ngôn ng t ôtômát h u h n và cách phát sinh m t l p ngôn ng thông qua bi u th c chính quy; … Tài li u tham kh o : [1] V.J. Rayward-Smith – A First course in Formal Language Theory (Second Editor) – McGraw-Hill Book Company Europe – 1995 ( Chapter 3 : Regular Language I ) [2] H V ă n Quân – Giáo trình lý thuy ế t ôtômát và ngôn ng hình th c – Nhà xu t b n Đạ i h c qu c gia Tp. H Chí Minh – 2002 ( Ch ươ ng 4 : V ă n ph m chính quy) [3] From Wikipedia, the free encyclopedia - Regular Grammar: http://en.wikipedia.org/wiki/Regular_grammar
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch ươ ng IV : V ă n ph m chính quy và các tính ch t 52 I. V Ă N PH M CHÍNH QUY (rg : REGULAR GRAMMAR) Nh ư trong ch ươ ng 3 ta đ ã bi ế t, l p ngôn ng đượ c ch p nh n b i ôtômát h u h n đượ c g i là ngôn ng chính quy và chúng có th đượ c ký hi u m t cách đơ n gi n b ng vi c dùng m t bi u th c chính quy. Ch ươ ng này gi i thi u m t cách khác để t ngôn ng chính quy thông qua c ơ ch ế s n sinh ngôn ng - đ ó là v ă n ph m chính quy. Xét m
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 11

CHNG IVstand - Chng IV Vn phm chnh quy v cc tnh cht CHNG Iv...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online