Chng VIIIstand - Chng VIII:tmt tuyn tnh gii ni v vn phm cm...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch ươ ng VIII :Ôtômát tuy ế n tính gi i n i và v ă n ph m c m ng c nh 133 Ch ươ ng VIII ÔTÔMÁT TUY N TÍNH GI I N I VÀ V Ă N PH M C M NG C NH N i dung chính : Trong ch ươ ng này, chúng ta xét thêm m t lo i ôtômát, không m nh b ng máy Turing, đượ c g i là ôtômát tuy ế n tính gi i n i (Linear Bounded Automata – LBA). Đồ ng th i c ũ ng xét thêm l p v ă n ph m t ươ ng ng v i nó, là l p v ă n ph m L 1 hay còn g i là v ă n ph m c m ng c nh, l p v ă n ph m n m gi a l p v ă n ph m L 0 và v ă n ph m phi ng c nh L 2 . T đ ó ta hoàn thành s phân c p các ngôn ng thành 4 c p, g i là s phân c p Chomsky. M c tiêu c n đạ t: Cu i ch ươ ng, sinh viên c n ph i n m v ng: ¾ Khái ni m LBA, đị nh ngh ĩ a và các thành ph n. ¾ S t ươ ng đươ ng gi a LBA và v ă n ph m c m ng c nh. ¾ M i t ươ ng quan gi a các l p ngôn ng . Ki ế n th c c ơ b n : Để ti ế p thu t t n i dung c a ch ươ ng này, sinh viên c n hi u rõ các d ng ôtômát đ ã đượ c gi i thi u trong các ch ươ ng tr ướ c, đặ c bi t là mô hình máy Turing; n m v ng c ơ c u các l p v ă n ph m… Tài li u tham kh o : [1] Nguy n V ă n Ba – Giáo trình ngôn ng hình th c – Tr ườ ng Đạ i h c Bách khoa Hà n i – 1994. [2] A. C. Fleck - Context Sensitive Languages: http://www.cs.uiowa.edu/~fleck/PartIIIxpar [3] Linear Bounder Automata: http://cs.engr.uky.edu/~lewis/texts/theory/automata/lb-auto.pdf I. ÔTÔMÁT TUY N TÍNH GI I N I (LBA)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch ươ ng VIII :Ôtômát tuy ế n tính gi i n i và v ă n ph m c m ng c nh 134 Ta g i Ôtômát tuy ế n tính gi i n i (Linear Bounded Automata - LBA) là m t máy Turing không đơ n đị nh và không có kh n ă ng n i r ng vùng làm vi c ra kh i mút trái và mút ph i c a chu i nh p. Nó ph i th a hai đ i u ki n sau : 1) B ch cái nh p c a nó có ch a thêm hai ký hi u đặ c bi t và $ dùng làm ký hi u đ ánh d u mút trái và mút ph i. 2) LBA không th c hi n phép chuy n sang trái (L) t và không th c hi n phép chuy n sang ph i (R) t $, và c ũ ng không vi ế t các ký hi u khác lên và $. LBA
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

Chng VIIIstand - Chng VIII:tmt tuyn tnh gii ni v vn phm cm...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online